0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Innovation driven education and science in modern photovoltaics via Norwegian-Chinese collaboration

Dette prosjektet (IDEAS) ble utført som en del av CHINOR-programmet med et overordnet mål om å legge til rette for utvikling av langsiktige relasjoner mellom det norske solcelle-miljøet - representert ved Universitetet i Oslo (UiO) og Institutt for Energiteknikk (IFE) - og de sterke, internasjona...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Strategisk deltakelse i EU SET-plan fora for energibruk i bygninger - ECTP og E2BA

Prosjektets hovedmål er større norsk deltakelse i EU-finansiert forskning og utvikling på fagområdet energibruk og energi-effektivitet i bygninger. Det er idag svært liten deltakelse fra norsk byggebransje og andre institusjoner i bygningssektoren. Prosje ktet innebærer at NTNU, i samarbeid med S...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Ledelse av EERA Sub-Program (SP) Stasjonær Bioenergi (kraft og varme) i EERA Joint Program (JP) Bioenergi

EERA (European Energy Research Alliance) Bioenergy samler 25 europeiske institusjoner. EERA fokuserer på samarbeid, utveksling og felles forskningsaktiviteter og samtidig synergi mellom medlemmene for å kunne øke kvalitet, relevans og effektivitet til for skning på europeisk nivå. Dette skal bidr...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Participation in EERA JP wind energy (EERA wind)

Planned activities for the objective presented above include: a) heading SP Offshore wind energy, b) participation in the management of the EERA JP wind energy, c) dissemination of information and coordination with Norwegian entities. The activities i nclude cooperation with several Norwegian...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - IEA: Contribution to Definition Phase of IEA SHC Task 51 Solar Energy in Urban Planning

Operating Agent for Task 51 er TU Lund, med Maria Wall som prosjektleder. Prosjekter er i definisjonsfasen, og er tenkt igangsatt i høst 2013. Det er derfor vi søker om NFR-støtte til perioden 1.oktober 2012 - 30.september 2013. Task 51 har som mål å utv ikle strategier, verktøy og retningslinje...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Coordination of a Sub-Programme in the EERA Joint Programme "Smart Cities" in 2012 -2013

SINTEF and NTNU are coordinators of SP3 Energy-efficient Interactive Buildings, and form part of the core group that created and launched the JP Smart Cities. Thanks to this position it has been possible to influence SP3 structure to mirror in the best po ssible manner that of the Norwegian FME-Z...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI

EMIRI har i denne perioden jobbet med å forberede innspill til EU-Kommisjonen i forbindelse med 2016-2017 utlysningen. SINTEF har deltatt på flere telefonkonferanser, 2 strategimøter for å styrke EMIRI's posisjon inn mot DG Reseacrg & Innovation, samt deltatt på en workshop i Brussel 2. juni. Det...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 -Støtte til deltakelse i utviklingen av nytt Joint Programme (JP) der vi tar ansvaret for å utvikle nytt SP knyttet til samfunnsaksept

Drevet av målsettinger om å styrke forsyningssikkerhet, konkurransehensyn samt miljøvern, forsøker EU å fremme et nytt, mer miljøvennlig energisystem. Dette synliggjøres bl.a. gjennom EUs Fornybardirektiv, men også tiltak for å fremme Fangst og Lagring av CO2 (CCS) og klimareduserende tiltak gen...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Participation in EERA JP Smart Grids

Planned activities include a) heading SP Transmission Networks, b) participation in the management of the EERA JP Smart Grids, c) dissemination of information and coordination with Norwegian entities. Heading Sub-Programme on Transmission Networks wi ll be done by Oddbjørn Gjerde. Participa...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable hydropower development in China and Norway to meet future demands

-

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable hydrogen production from Biogas using Sorption-Enhanced Reforming (BioSER)

Hovedmålet med forskningsprosjektet BioSER var å videreutvikle og forbedre den såkalte SER teknologien (Sorption Enhanced Reforming) med biogass som brensel og med vekt på kritiske teknologiske utfordringer mot fremtidig oppskalering. Prosjektet var delt i to delmål hvor det første fokuserte på t...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Rapidly Updated Forecasts for Wind Energy Production

-

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

India - Wave Energy Converters for Combined Clean Energy and Coastal Protection

-

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

BEVISST: Bevisste strategier for oppslutning om bærekraftig oppgradering i boligselskaper

Prosjektet BEVISST er nå ferdigstilt helt etter planen og har vært et vellykket prosjekt med gode resultater som har blitt og blir formidlet ut via flere kanaler. Studier har foregått i tre case; to i Kristiansand, og ett i Steinkjer. Vigvoll og Stjernehus borettslag i Kristiansand er i løpet av ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Energy saving technologies in households: the heat pump

Artikkel i VG om rekruttering av informanter til prosjektet. URL: http://www.dinepenger.no/spare/faa-tusenlapper-i-stoette-til-varmepumpe/20323596

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Competitive Electric Town Transport - COMPETT

Hovedspørsmålet i COMPETT var: «Hvordan kan elbiler tas i bruk i større grad». For å finne et svar på dette, fokusert på batteri elektriske biler utforsket prosjektet: ? Status for elbilmarkedet, bilenes karakteristika, priser og salgsvolum, tilgjengelighet av infrastruktur og forventet framtid...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Protection and Fault Handling in Offshore HVDC Grids

Tidligere mulighetsstudier har demonstrert de potensielle tekniske og økonomiske fordelene med en storskala kabelbasert nettinfrastruktur i Nordsjø-regionen. Et slikt offshore-nett vil kunne koble sammen kraftsystemene i landene omkring Nordsjøen samt gi mulighet for å integrere petroleumsinstall...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Enzyme technology for next generation biofuels

Prosjektets overordnede mål er å utvikle kompetanse på enzymatisk nedbryting av lignocellulose-rik biomasse med spesiell fokus på utvikling av enzymblandinger og prosesser for biomasse av den typen som produseres ved Borregaard ut fra norsk gran. Dvs at vi jobber med forbehandlede råstoffer hvor...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Gaseous Refining Process for the Solar Grade Silicon Feedstock

Elkem og SINTEF har i et samarbeidsprosjekt undersøkt en metode for fjerning av bor fra flytende silisium. Bruken av silisium for solcelle-applikasjoner er stadig økende, med fokus på lav produksjonskost, høy kvalitet og lavt karbonavtrykk. I dette prosjektet har en studert bruk av en reaktiv gas...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

CONtrol of the STRUCTure for high purity and energy effective solar grade silicon feedstock production

Elkem Solar is developing Solar Grade Silicon (SoG-Si) Feedstock based on a proprietary metallurgical refining process. Solar grade feedstock has been gaining market acceptance as the quality requirement are better known and its application during ingot c asting has shown that similar solar cell ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Agder

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Formidling av resultater i RENERGIs sluttfase

...

Tildelt: kr 32 345

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Intermittent Renewables, Balancing Services, and Electricity Market Design

Prosjektet "Intermittent Renewables, Balancing Power and Electricity Market Design" (INTREPED) tar utgangspunkt i at en økende andel ikke-kontrollerbar (intermittent) kraftproduksjon stiller større krav til balansetjenestene i kraftsystemet. INTREPED undersøker hvordan kraftmarkedet, det vil si k...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET4: IEA Energy Storage Annex: Borehole Systems - Quality Management in Design Construction and Operation

Bruken av geoenergi med energibrønner er i eksponentiell vekst i flere land i Asia og Europa. Utnyttelse av lokal miljøvennlig varme og kulde fra energibrønner og med bruk av varmepumpe har et enormt potensiale, og det forventes at mange nye land tar i br uk denne energiteknologien. Teknologien e...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Development of a Hetero-Junction Oxide-Based Solar Cell Device

I løpet av HeteroSolar prosjektet har vi opparbeidet oss betydelig kunnskap og innsikt og jobbet med ulike materialproblemstillinger og utfordringer knyttet til Cu-oksider i solcellestrukturer som for tiden skaper hodebry for det internasjonale PV forskningsmiljøet. Mer spesifikt har vi oppnådd å...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Nanoceramics - a new class of proton conductors for hydrogen fuel cells and electrolysers

En ny klasse av nanokeramiske prøver viser høy protonledningsevne ved lave temperaturer. Gjennom NaProCs-prosjektet undersøker vi de fundamentale transportmekanismene i denne nye klassen av materialer for brensels- og elektrolyseceller. Disse nye materialene opererer ved temperaturer egnet for tr...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Nanostructured materials for thermoelectric conversion of waste heat into electricity

-

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET4: IEA-HIA New Task Local hydrogen supply for vehicles

The overall goal of this project is to establish a new industrial task under the IEA Hydrogen Implementing Agreement (IEA-HIA) focusing on small scale hydrogen production. The task will be a continuation of Annex 16 Subtask C Small stationary reformers f or distributed hydrogen production (2002-...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JP

Norge har i dag en teknologisk ledende rolle i olje- og gassproduksjon hvor utvikling og leveranser av spesialutstyr til boring og brønn er en viktig faktor. Dette gir Norge et globalt konkurransefortrinn i utviklingen av nye teknologier og materialer for geotermisk energi. Riktig fokusert bør e...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

India - Fracture and Flow in Porous Media: Application in geothermal installation, hydrocarbon production and CO2 storage

-

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET Integreting households in the smart grid

Utgangspunktet for IHSMAG-prosjektet har vært spriket mellom retorikk og forståelse når det gjelder hva slags rolle smarte nett vil spille i årene fremover. I Norge skal smarte energimålere rulles ut i alle husstander innen 2019, mens status varierer rundt i Europa. Forventningene blant politiker...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage