41 709 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET Integreting households in the smart grid

Utgangspunktet for IHSMAG-prosjektet har vært spriket mellom retorikk og forståelse når det gjelder hva slags rolle smarte nett vil spille i årene fremover. I Norge skal smarte energimålere rulles ut i alle husstander innen 2019, mens status varierer rundt i Europa. Forventningene blant politiker...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Deltakelse i Teknologiplatformen og etablering av norsk skyggegruppe mot EU innenfor Smartgrids

Planlagte aktiviteter inkluderer a) aktiv deltakelse i Teknologiplattformen www.Smartgrids.eu og b) deltakelse på møter i den nasjonale skyggegruppen for å videreformidle informasjon fra internasjonale møter og å koordinere norske prioriteringer. Prosje ktet tar sikte på å arrangere 1 koordiner...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE

EUs nye initiativ innen ressurs - og energieffektivisering for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE skal dekke mer enn 10 industrisektorer i Europa. Kjernegruppen består av repres entanter for 10 industriforeninger og tek...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

India - Energy from the lava in Indian Himalayas (Agneyodgara Urja)

-

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Optimised Planning, Foundation Design and Installation Procedures for Offshore Wind Farms

The state-of-the-art in designing and installing offshore wind farms (OWFs) offers substantial scope for improvement affecting nearly all phases. Achieving such improvements, particularly in efficiency, is our underlying idea for value creation. This is d riven by financial pressure to operate wi...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

De alternative drivstoffenes implementering. Hva har vi lært om barrierene?

Prosjektet vil gi en populærvitenskapelig fremstilling av de lange sporene i norsk sammenheng, relatert til den internasjonale utviklingen, om implementeringen av alternative drivstoffer i transportsektoren. Dette vil vi belyse gjennom ervervet barriereku nnskap. Det vil gis en oversikt over sa...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Additional funding for the EU FCHJU project IDEALHY

As described in attachment "Appl_funding_NFR_IDEALHY"

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Alt-i-Vent, Neste generasjons integrerte boligventilasjonssystem

Ideen med prosjektet er å utvikle en modulbasert løsning tilpasset norsk klima (Alt-i-Vent) som integrerer ventilasjon, romoppvarming og varmt tappevann slik at kostnader og total ressurs- og energibruk til installasjon reduseres, samt at et godt inneklim a sikres. Forskningen er nødvendig fordi...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

Cranefree fundament for offshore vind: Sluttføring av FoU innen geoteknikk, hydrodynamikk, fabrikasjon og marine operasjoner

Offshore vind-sektoren har et sterkt behov for nye fundamentkonsepter for å: - Takle større vanndyp (>30 meter) - Takle større turbiner (>5 MW) - Sikre prosjektene mot stadige problemer og merkostnader knyttet til marine operasjoner, spesielt grunnet vær og dyre installasjonsfartøy - Bli mer kos...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energibesparende smiprosesser

I StøpSmi-prosjektet har en sett på en kombinasjon av forformings- og smiteknologier. Avanserte simuleringsprogram har blitt brukt til å definere forformen så nær den endelige formen som mulig, men likevel slik at det siste smitrinnet ville være i stand til å deformere komponenten. Det er nettopp...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

EBLE - Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov

Oppsummeringa av resultater fra evaluering av 64 passivhusprosjekter og 10 TEK10 prosjekter: I EBLE boligene ble det målt energibruk, innetemperatur og luftfuktighet. I sju boliger ble det målt trefukt i konstruksjonen. Det ble gjennomført 38 beboerintervjuer. I tillegg ble nøkkelpersoner i by...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

RenWind - A new material systems for high output and low energy production process of wind turbine blades

The wind energy marked is a very fast growing marked with a yearly increase close to 20 %. One of the bottle necks is related to the production capacity of turbine blades. Producers of wind blades look for cycle time reduction to increase output and redu ce fixed costs. Epoxy resins are the do...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

Add-on instrumentation system for wind turbines

The Windsense project is aimed at developing improved instrumentation and data interpretation methods to reduce O&M costs of Wind Power Turbines. The project will address the Wind Farm operators's need for an add-on instrumentation system that is able to collect technical condition and lifetime ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

IEA - District heating and Cooling Annex X- kontigent

I dette IEA-prosjektet; "Implementing Agreement (IA) on District Heating and Cooling, including Combined Heat and Power (CHP), Annex X", er det gjennomført koordinert forskning på det aktuelle teknologiområdet med deltagelse fra følgende land: Canada, Danmark, Finland, Storbritannia, Sør-Korea, N...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Bor4Store

-

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU STable and low cost Manufactured bipolar plates for PEM Fuel Cells (STAMPEM)

Testing av utviklet belegg er gjort i full skala både på enkeltceller, stacker og komplette systemer. De tekniske egenskapene og ytelsen til cellene/stackene er gode, men det har ikke lykkes å verifisere en levetid på 10 000 timer. Kostnadsestimatene ligger noe over målet på EURO 2,5/kW (for 0,5...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport Forbrukerfleksibilitet

Prosjektet skal bidra til syntetisering av resultater fra tidligere EFFEKT- og RENERGI-prosjekter hvor fokus har vært på strømkunder og et mer fleksibelt strømforbruk. Forbrukerfleksibilitet har blitt stadig mer aktuelt bl.a. pga. økt fokus på klimaendrin ger, etablering av SmartGrid, utviklingen...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Fornybar energi på lag med naturen

Selv om fornybar energi fra vann, vind, sol og bioenergi vil være avgjørende for å nå Norges klimamålsettinger, kan produksjonen medføre både negative og positive virkninger på økosystemer. Prosjektet syntetiserer kunnskapen oppnådd gjennom flere forsknin gsprosjekter medfinansiert av Norges Fors...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

FCH JU H2movesScandinavia

H2movesScandinavia er det første fyrtårnprosjektet i FCH JU og har allerede vakt internasjonal oppsikt. Prosjektet er lagt til Oslo, da Norge har inntatt en internasjonalt ledende posisjon med flere hydrogenstasjoner enn de fleste større byer i Europa. Pr osjektperioden er 2010-2012, og Sintef bl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Managing Weather Risk in Electricity Markets

Sammen med N Lange (CBS Copenhagen) og TÅ Myklebust (NHH) har FE Benth utviklet et rammeverk for verdsetting og sikring av kvanto-opsjoner, en ny klasse av energiderivater for å sikre seg mot volumrisiko. Vi er de første til å foreslå en fornuftig metode for verdsetting av slike kontrakter. FE B...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Fluid Structure Interactions for Wind Turbines

Se engelsk versjon.

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Silisiumbasert solcelleindustri i Norge - bygget opp fra billig strøm, høy metallurgkompetanse og langsiktig forskning

For å legge til rette for en bærekraftig utvikling er et av nøkkelpunktene å legge om fra fossile til fornybare energikilder. For å oppnå dette har Forskningsrådet over tid bevilget penger til forskning på fornybar energi. I denne sammenheng kan produksjo n av strøm fra solceller bli et viktig bi...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Advanced multi-fuel REformer for CHP-fuel CELL systems

-

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Effective Newsprint production with an ultra-low energy consumption

I projektet har energiförbruket reducerats i primärraffinren genom tillsats med en kemikalieblandning som består av natriumhydrosulfit, natriumkarbonat och stabilisator. En liknande kemikalie används sedan tidigare för att bleka massan och i raffinören uppnås förutom reducerat energiförbruk också...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy savings - from regulation to realization

Studie av Energisparekontrakter i kommuner (EPC) Basert på internasjonale og nasjonale erfaringer med EPC, vet vi at denne kontraktsformen har et potensial for å bidra til betydelige energisparing. Foreløpig erfaringer fra Norge indikerer at EPC kan bidr a med opptil 30% reduksjon i energiforbru...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Økonomiske virkemidler for teknologiutvikling - et nytt forskningsfelt stimulert av RENERGI

Se skisse

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Risikobasert vedlikehold og fornyelse av elektriske distribusjonsnett

Temaet som behandles i synteseprosjektet er en sammenstilling og oppsummering av hovedresultatene fra forskning innen forvaltning av elektriske distribusjonsnett, med spesiell fokus på metodikk og rammeverk for vedlikehold og fornyelse. Nettet for distr ibusjon av elektrisitet er en infrastrukt...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP). Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknologi. Planlagte aktiviteter: Møter: * EPT P Generalforsamling 2012 * Møter i Scien...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy and cost effective casting of ferroalloys

The large potential for reducing specific energy consumption by reducing the amount of alloy lost as metal fines during casting and crushing of ferroalloys, was the underlying idea that provided the motivation for the eCAST project. The project was focused on understanding the governing mechanism...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Establishment and Strategic Development of the EERA Joint Programme: Smart Cities

SINTEF and NTNU take a leading role in the establishment and strategic development of the EERA Joint Programme (JP) on Smart Cities, with joint leadership of 1 Sub-Programme on Energy-Efficient Interactive Buildings and participation in all other 3 Sub-Pr ogrammes. The leadership is based on ongo...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo