41 709 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

NEXT-Drill: Numerical-EXperimental Technology platforms for cost effective deep hard rock Drilling

-

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Establishment and Strategic Development of the EERA Joint Programme: Smart Cities

SINTEF and NTNU take a leading role in the establishment and strategic development of the EERA Joint Programme (JP) on Smart Cities, with joint leadership of 1 Sub-Programme on Energy-Efficient Interactive Buildings and participation in all other 3 Sub-Pr ogrammes. The leadership is based on ongo...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utviklingen av havvind (offshore vind) i Norge

Havvind er en teknologi og bransje i kraftig vekst. Flere EU-land er allerede i full gang med å bygge ut store vindparker til havs. Mye forskning og utvikling er gjort, men mye gjenstår. Synteserapporten om utviklingen av havvind i Norge vil vise de lange linjene på denne delen av energiforsknin...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Far offshore operation and maintenance vessel concept development and optimisation

The purpose of the project is to develop a technology qualification strategy and methods for Statkraft to evaluate new vessel and access concepts for offshore wind farms from a technical and economical perspective. The technical qualification determines t he operational criteria for using the con...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Advanced multi-fuel REformer for CHP-fuel CELL systems

-

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Tidsavhengige modeller for beregning av energiproduksjonen i vindparker: Vindparksimulator

Versjon 1.0 av vindparksimulatoren (WFS) ble ferdigstilt høsten 2014. Simulatoren er testet for Smøla og resultatene viser god nøyaktighet for de beregnede tidsseriene av energiproduksjon for hele vindparken og for hver enkelt turbin. Eksempelvis så viser beregninger der det tas hensyn til tidsva...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET4: Participation in TPwind

The project will ensure participation in TPwind in order to represent Norwegian R&D interests on offshore wind energy and grid developments as best as possible. Expectations include: - promoting topics of particular Norwegian interest into future EU-call s - increased Norwegian participation in ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Participation in IEA's Energy Systems Technology Analysing Programme (ETSAP)

Institutt for energiteknikk (IFE) har med finansiering fra NFR deltatt i IEAs Implementing Agreement "Energy Technology Systems Analysis Programme" (ETSAP). Deltagelsen i ETSAP innebærer at IFE deltar på to årlige workshop med presentasjoner av pågående modellutvikling og analyser . Gjennom ETSA...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lange spor - Resultatdokumentasjon av langsiktig forskning innen termisk solenergi

På 70- tallet var det stor forskningsaktivitet innen solvarme på Blindern og på NTH. Det ble her utviklet ett nytt solvarmekonsept. Etter mer enn 10 års utviklingsarbeid ble bedriften Solarnor etablert i 1995. I 2005 ble Aventa etablert. Aventa har sitt utspring fra Solarnor og har derfor lang ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP). Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknologi. Planlagte aktiviteter: Møter: * EPT P Generalforsamling 2012 * Møter i Scien...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Silicate cathodes for Lithium Ion Batteries

Det ble i starten av prosjektet gjort et bredt litteraturstudie, delvis foretatt av SINTEF og delvis av stipendiat. Stipendiat ble ansatt fra januar 2013 og har jobbet med videreutvikling av syntesemetoder for silicatbaserte katodematerialer. Utgangspunktet for prosjektet var sammensetningen Li2F...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

"Enabling Smart Grids" - Den mest kostnads-og energieffektive teknologien for å fremskynde realiseringen av fremtidens energisystemer.

Strømforsyningen i verden er i ferd med å endre karakter dramatisk, hovedsakelig på grunn av stadig mer installasjon av distribuert, fornybar energi. Dette medfører følgende endringer: - I stedet for en radial strømforsyning fra færre store kraftverk ut til forbrukerne, vil nå strømnettet måtte ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Buskerud

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU STable and low cost Manufactured bipolar plates for PEM Fuel Cells (STAMPEM)

Testing av utviklet belegg er gjort i full skala både på enkeltceller, stacker og komplette systemer. De tekniske egenskapene og ytelsen til cellene/stackene er gode, men det har ikke lykkes å verifisere en levetid på 10 000 timer. Kostnadsestimatene ligger noe over målet på EURO 2,5/kW (for 0,5...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Novel materials and system designs for low cost, efficient and durable PEM electrolysers (NOVEL)

Prosjektet har som mål å utvikle en effektiv og robust PEM elektrolysør ved å benytte seg av nye, avanserte materialer og designløsnigner. Elektrolysøren skal produsere hydrogen med en effektivitet på minst 75% (LHV) ved nominell effekt og med en stack-ko stnad under 2,500 euro/ Nm3h-1. SINTEF ko...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

FCH JU H2movesScandinavia

H2movesScandinavia er det første fyrtårnprosjektet i FCH JU og har allerede vakt internasjonal oppsikt. Prosjektet er lagt til Oslo, da Norge har inntatt en internasjonalt ledende posisjon med flere hydrogenstasjoner enn de fleste større byer i Europa. Pr osjektperioden er 2010-2012, og Sintef bl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

IEA - District heating and Cooling Annex X- kontigent

I dette IEA-prosjektet; "Implementing Agreement (IA) on District Heating and Cooling, including Combined Heat and Power (CHP), Annex X", er det gjennomført koordinert forskning på det aktuelle teknologiområdet med deltagelse fra følgende land: Canada, Danmark, Finland, Storbritannia, Sør-Korea, N...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Bor4Store

-

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Effective Newsprint production with an ultra-low energy consumption

I projektet har energiförbruket reducerats i primärraffinren genom tillsats med en kemikalieblandning som består av natriumhydrosulfit, natriumkarbonat och stabilisator. En liknande kemikalie används sedan tidigare för att bleka massan och i raffinören uppnås förutom reducerat energiförbruk också...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Advanced second generation biobutanol production

As a technology-based international energy company Statoil ASA has an ambition to be an important player in the biofuel market. Statoil's wants to contribute to the development of advanced biofuels, enabling reductions in Green House Gas emissions. The EU renewable energy directive target that r...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

UPGRADE Solutions - løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå - og deltakelse i IEA SHC task 47

I rapporteringsperioden har arbeid under arbeidspakke 2 omhandlet 5 temaer som har blitt valgt ut i samarbeid med deltagende partnere. Tema 1 omhandler en veileder for utarbeidelse av teknisk kravspesifikasjon i ambisiøs oppgradering av yrkesbygg. Veilede ren har også fokus på hvordan man best be...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET4: Bellonas deltakelse i European Biofuels Technology Platform samt drift av sekretariatet for Joint Task Force Bio-CCS

Det søkes om støtte til Bellonas deltakelse i EUs biobrenselplattform EBTP og tilhørende fora. Bellona er representert i EBTPs styre, samt i to av plattformens arbeidsgrupper. EBTPs rolle er å gi Kommisjonen forsknings- og faglige anbefalinger for EUs bio brenselforskning og -politikk. Bellona op...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Establishing EERA Joint Programme on Energy Storage

SINTEF Energi AS and CEDREN will participate in the establishing of EERA Joint Programme on Energy Storage, and particulary be responsible for the sub-programme "Mechanical storage". This sub-programme will include research on hydro storage, flywheels and compressed air energy storage. The parti...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Energy Efficiency in SMEs - proposal for an IEA Annex

IEA peker på effektiv bruk av energi som en av de viktigste løsninger for å møte klimautfordringen samt dekke verdens økte energibehov. Energieffektivisering er dessuten en forutsetning for å opprettholde konkurranseevnen for den enkelte bedrift. Energi effektivisering er en kontinuerlig proses...

Tildelt: kr 97 849

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Protection of Power electronicallly Interfaced LV Distributed Generation Networks

-

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Renewable energy as transition strategy

Oppbygging av faggruppe: forskning og utdanning En hovedintensjon med RenTrans var å bidra til oppbygging av en forskningsgruppe ved UiO som studerer omstilling av energisystemet (Transition Group). Siden prosjektets oppstart 2011-2012 har gruppen vokst fra 3-4 involverte til omkring 10 forske...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Nordisk ETP

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Revidert - Energy Optimization based on Advanced Process Integration and Waste-Heat-to-Power Conversion

Based on the thematic priorities of the coming RENERGI 2011 call, the recommendations given by the program board and the ideas presented in the original application, the PES contribution from NRC will be used to make a project proposal that increase the p roject quality rating and reduce the scop...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Agder

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: EERA Advanced Materials and Processes for Energy Applications

Prosjektet sikrer deltakelse i EERAs forum for etablering av JP på Advanced Materials and Processes for Energy Applications (tidligere kalt Basic Research for Energy). Prosjektet vil sikre formidling og koordinering i forhold til andre norske forskningsa ktører.

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Etablering av EERA Joint Program for Energilagring

SET planen uttrykker en målsetting for Europa om 20 % reduksjon av CO2 utslipp, 20 % andel av energiforbruket fra fornybare kilder, samt 20% reduksjon av energiforbruket innen 2020. Videre uttrykkes en ambisjon om å redusere CO2 utslipp med 60-80 % innen 2050. Gode energilagringsløsninger spi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2-IEA: Deltagelse i IEA Annex 56 for markedsgjennombrudd for rehabilitering av bygninger til nullutslippsbygg - forprosjekt

Det er en målsetning for samfunn og myndigheter at energibruken knyttet til bygninger skal reduseres. Et viktig verktøy for å realisere dette er energieffektiv rehabilitering av eksisterende bygninger. Innen forskningsprogrammet Zero Emission Buildings ut vikles løsninger for nybygging og rehabil...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage