0 antall prosjekter

TRANSIKK-Transportsikkerhet - 2010

Perception of transport risk in Norway and France - a comparative approach

The project is in accordance with the Norwegian programme RISIT and the French research programme PREDIT with a common objective to provide a better understanding of transport risk perception, in order to improve safety and risk management within the tran sport sector. It is also in accordance wi...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

TRANSIKK-Transportsikkerhet - 2010

Perception of transport risk in France and Norway

The project is in accordance with the Norwegian programme RISIT and the French research programme PREDIT with a common objective to provide a better understanding of transport risk perception, in order to improve safety and risk management within the tran sport sector. It is also in accordance wi...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Sammenstilling av faglige innspill fra TØI, SINTEF og SEROS/IRIS om videreføring av forskningen om transportsikkerhet etter 2009

...

Tildelt: kr 42 446

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Gransking av ulykker og farlige hendelser i transport: Metodeutvikling og analyse av forutsetninger for læring.

Prosjektet består av to hoveddeler. Del 1 er en undersøkelse av metodologiske forutsetninger for at gransking av ulykker skal gi valid kunnskap om årsakssammenhenger. Det vil bli fokusert på betydningen av å bruke en strukturert og standardisert analyseme tode samt aggregering av resultater fra f...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Risikodiskrepans: Sikkerhet og risikopersepsjon i ulike transportformer

Prosjektet består av 3 delprosjekter (redusert fra 4 i den opprinnelige søknaden) og hvert delprosjekt omhandler og sammenligner et bredt utvalg transportformer. Prosjektet bygger på et pågående prosjekt i regi av TØI om opplevd utrygghet innen RISIT. Før ste del er en metodeutvikling knyttet til...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Risk perception and uncertainty in transport

The project focuses risk perception and uncertainty from the public, policymakers, professional transporters and experts related to reducing accidental in transport. The transport means include public (aviation, rail, bus, sea transport) as well as privat e means of transportation (car, MC, scoot...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Coping with the new risks: Understanding, Organization and Economics

The new risks imposed by terrorist threats challenge our normal way of dealing with risk. They both challenge the way we perceive risk, they challenge the way we organise and coordinate safety work and they challenge our normal thinking of how to choose e ffective and efficient counter measures. ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Accident investigation and learning effects within transport organisations and across societal sectors.

This project proposal is a joint project between the universities in Stavanger, Norway, Lund, Sweden and SINTEF, Trondheim. The project proposal emphasises specific issues and judgements to be made in accident investigation, and how learning processes fro m the accident investigations are depende...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

Transport av farlig gods på veg, sjø og bane

Hovedfokus i prosjektet er å utvikle egnede risikostyringsverktøy til bruk på de forskjellige nivåene innenfor farlig gods (FG) transportsystemet. Med målsettingen om å utvikle egnede risikostyringsverktøy som kan brukes av de ulike aktørene med ansvar f or transport av farlig gods planlegges fo...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Oppfatninger av transportrisiko og sikkerhet i et dynamisk samfunnsperspektiv

Med prosjektet ønsker vi å bidra til forståelsen av risikooppfatninger ved å studere endringer i oppfatningen av transportrisiko fra 1950 og fram til i dag. Et hovedgrep i prosjektet er å se tilbake på ulike tidsperioder, og gjennom disse ta "pulsen" på r isikooppfatningene som har vært. For hver...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Sikkerhet, security og effektivitet: Personvernets grenser

"Security" i transportsektoren har fått ytterligere oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. I luft- og sjøtransporten er det igangsatt omfattende sikkerhetstiltak som har konsekvenser for personvernet. I de andre transportformene (veg, jernbane og kol lektivtrafikk for øvrig) er det foreløpig ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods

Hovedfokus i prosjektet er å utvikle egnede risikostyringsverktøy til bruk på de forskjellige nivåene innenfor farlig gods (FG) transportsystemet. Med målsettingen om å utvikle egnede risikostyringsverktøy som kan brukes av de ulike aktørene med ansvar f or transport av farlig gods planlegges fo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

Opplevelse av transportrisiko, og sammenhenger mellom risikoopplevelse og atferd

Opplevd risiko som forbindes med ulike transportmidler påvirker det daglige velvære, og kan ha betydning for folks transportatferd. I dag vet vi mye om hva transporttilbud, aktivitetsmønster, lokalisering, sosiodemografi og personlige egenskaper og prefra nser betyr for transportmiddelvalget. Vi ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

"Mange bekker små gjør en stor å?" Om risikoutfordinger knyttet til samtidige endringsprosesser i norsk transportsektor

Nasjonal og internasjonal transportsektor endres grunnet endrede kommersielle rammebetingelser, nye trender i samfunnet generelt og bransjespesifikke utviklingstrekk. Det finnes lite kunnskap om hvilken innvirkning endringer som skjer samtidig på ulike ni våer i transportsektoren har på det samle...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

Forskningsformidling for RISIT-programmet

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Spørreundersøkelse om folks forståelse av risiko i transportsektoren

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Sikkerhetskultur i transportsektoren: beskrivelser, sammenlikninger, endringer

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om sikkerhetskultur i transportsektoren, og skal se på mulighetene for å komme nærmere en realisering av nullvisjonen for transsportsikkerhet gjennom bevisst arbeid med forming av sikkerhetskulturer. Arbeidet vil bestå av 3 hoveddeler: <h>1. Utarbeide metoder...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Risk judgement, risk tolerance and demand for risk mitigation in transport

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Store ulykker i transport: forekomst, læring og forebygging

Bakgrunnen for prosjektet er at det inntreffer relativt mange store ulykker i transport. Prosjektets formål er å gi bedre kunnskap om den forventede langsiktige hyppigheten av store ulykker og å identifisere kjennetegn ved hendelser som gjør at de har mul igheter til å utvikle seg til store ulykk...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Sikkerhetsmessige konsekvenser av deregulering innenfor transportsektoren

Norge må forholde seg aktivt til den økte graden av deregulering innen EU. En kunnskapsoversikt utarbeidet av SINTEF for forskningsprohgrammet RISIT viser at det er manglende forskningsbasert kunnskap knyttet til deregulering og sikkerhet. Formålet med pr osjektet er å utvikle kunnskap vedrørende...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken

Transportsikkerhetspolitikken bygger på nullvisjonen, et langsiktig ideal om et transportsystem der ingen blir drept eller livsvarig skadd. Prosjektet skal foreta en komparativ analyse av transportsikkerhetspolitikkens normative premisser. Med normative p remisser menes utsagn om: <h>1. Visjoner...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

RISIT-Transportsikkerhet

Ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker

I de siste 15-20 årene har samfunnet opplevd en rekke storulykker og andre alvorlige ulykker og nesten-ulykker med stort skadepotensiale innen transportsektoren. Prosjektet tar sikte på å bidra til å legge et grunnlag for en bedre og mer ensartet utformin g av lover og forskrifter som bidrar til ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Sikkerhetseffekter og systemer for førerstøtte (SSFF)

Prosjektets mål er å studere atferds- og sikkerhetsaspekter knyttet til bruk av systemer for førerstøtte og transportmiddelkontroll. Prosjektet innledes med et litteraturstudium av kunnskapsstatus med hensyn på sikkerhetseffekter av førerstøttesystemer. I dette litteraturstudiet vil også erfarin...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Risikoanalyse, - aksept og -styring.

Prosjektet er utviklet av det samfunnssikkerhetsfaglige miljøet ved Høgskolen i Stavanger/Rogalandsforskning. Prosjektet er knyttet til to av programmets satsingsområder; nullvisjonen for transportsikkerhet og risikoforståelse og samfunnsperspektiv på tra nsportrisiko. Prosjektet innebærer utvikl...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding og ulykkesrisiko i framføring og overvåking av transportmidler

Prosjektet tar sikte på å utvikle et generisk analyseverktøy for potensielt ulykkesgenererende feilhandlinger blant førere og operatører av transportmidler, samt bakenforliggende faktorer som påvirker sannsynligheten for slike feilhandlinger. Det teoretis ke og empiriske grunnlaget er forskning p...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo