0 antall prosjekter

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Grønt protein fra eng – biorafinering, bærekraft og systemperspektiv

...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Visions and the consequences - analysing visions for Norwegian agriculture and its consequences for food security

Norsk matsikkerheit kan bli og er til ein viss grad truga av internasjonale konfliktar, handelssanksjonar, samanbrot av internasjonal distribusjonssystem, klimaendringar, utbrot av plante- og dyresjukdommar og store endringar i global etterspurnad og tilgang på mat globalt som hindrar tilstrekkel...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Condensed tannins from Norwegian pine and spruce bark - antiparasitic effects and potential commercial exploitation

Parasittar i mage og tarm hos småfe er eit stort problem, både økonomisk for bonden og for dyra der parasittar kan føre til sjukdom og redusert velferd. Vidare er det eit aukande problem at parasittane utviklar resistens mot preparat som blir brukt til å behandle dyra. Det er vist at moderate men...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusAn 30 SusCatt Increasing productivity, resource efficiency and product quality for competitiveness of forage and grazing based cattle

Produktiviteten i Europeisk mjølke- og storfekjøttproduksjon har auka betydeleg. Det blir likevel stilt spørsmål ved berekrafta av denne produktivitetsveksten på grunn av negative verknader på miljø og dyrevelferd og på grunn av aukande bruk av fôr som kunne bli brukt til menneskemat, som korn og...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Optimal Grazing Strategy for Dairy Cows

Beite kan vere billig og godt fôr til mjølkekyr. Beiting blir også rekna som viktig dyrevelferdstiltak. Men det kan vere vanskeleg å oppretthalde produksjonen hos høgtytande mjølkyr på beite, og det kan være naudsynt å supplere med ekstra kraftfôr eller å forbetre beitetildeling for å oppretthald...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Nutrient supply and productivity in organic forage and milk production - improved forage production and utilization based on local resources

Vi utnytta eksisterande data frå ulike forsøk og prosjekt til å kvantifisere avlingsmengd og avlingskvalitet i økologisk dyrka gras-raudkløvereng. Vi kunne teste effekt av var utviklingssteg i førsteslåtten, vekstperiode (temperatursum) mellom slåttane, kløvermengd i avlinga og tal slåttar. Med ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Natural sources of antioxidants - a necessity for animal health and welfare and product quality in organic livestock production (193995)

Fat-soluble vitamins, like vitamin E, are important for ruminants in respect to maintain an optimal immune function, reproduction traits and a high quality of milk and meat. In organic production it is important to find alternatives to synthetic vitamins, as vitamin E (tocopherol). Synthetic vit...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

CORE ORGANIC Potential improvement of the salutary effect of organic dairy milk by forage species and by supplementation (205949)

Dairy milk and milk products have been challenged due to their relatively high concentration of saturated fatty acids (SFA) and, therefore, are considered to be associated with cardio-vascular disease and cancer. However, recent research has revealed a nu mber of ingredients in milk that may be s...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Akershus

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Improved welfare in sheep production - Preventive measures, disease resistance and robustness related to tick-borne fever in sheep

The greatest welfare challenges for sheep during grazing are tick-borne fever (TBF), blow-flies, alveld and predators. Production losses on tick infested pastures are substantial, and it is expected that more than 300 000 lambs/sheep are affected by TBF. In sustainable farming, particularly organ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Akershus