1 027 antall prosjekter

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Algorithmic Accountability: Designing Governance for Responsible Digital Transformations

AI- og (selvlærende) algoritmer blir i økende grad brukt til å støtte, påskynde og til og med erstatte beslutninger tatt av mennesker på ulike offentlige og private arenaer. Algoritmer tar i økende grad avgjørelser innen aksjehandel og finans, svindeloppdagelse, vitenskapelig oppdagelse, medisins...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Releasing the power of users - articulating user interest to accelerate new innovative pathways in digital health and welfare sector

Det primære målet med prosjektet er å utvikle en bred kunnskapsbase om hvordan ulike interessenter innen e-helsefeltet kan engasjere seg i mer brukersentrerte modeller. For det første søker det å forstå ulike måter brukere kan delta i innovasjonsprosesser for å forutse deres behov og forventninge...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Building REsponsibility And Developing Innovative Strategies For Tackling Food Waste

Den alarmerende skalaen av matsvinn setter problemet blant de mest presserende globale utfordringene. Det er anslått at minst 1/3 av maten som dyrkes over hele verden er tapt før eller bortkastet mens den når forbrukeren. Å redusere nivået på matsvinn er blant de mest håndgripelige målene for bær...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Responsible Research and Innovation in Norway

AFINO er et virtuelt, tverrfaglig senter for ansvarlig forskning, innovasjon og forretningsdrift i Norge. Senteret knytter en rekke norske forskningsinstitusjoner sammen i utforskningen av hvordan forskning, innovasjon og forretningsdrift i større grad kan rettes mot å virkeliggjøre en ønsket sam...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Responsible innovation in the Norwegian salmon farming industry: Grand Societal Challenges, Dilemmas and Improvements

Norske lakseoppdrettsselskaper er svært innflytelsesrike i den stadig mer globale lakseoppdrettsnæringen. I 2018 var eksportverdien av oppdrettslaks fra Norge 68 milliarder kroner. Prosjektet studerer dilemmaer som oppstår mellom økonomiske, miljømessige og sosiale bekymringer i lakseoppdrettsnær...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Digitalization of the road sector and its consequences: the role of driving

Projektet DRIVERS har forsket på digitalisering og automatisering i transportsektoren med fokus på to hovedområder, 1) sjåfører og hvordan digitalisering og automatisering endrer førerrollen og 2) innovasjonsarbeidet som foregår på feltet, hva som former det og innvirkning på samfunnsutvikling. ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Regulating smart mobility: Addressing challenges and opportunities in the digital transition of mobility

Ny teknologi kan fullstendig endre eksisterende markedsstrukturer. Over hele verden testes førerløse kjøretøy, apper for multimodale reiser og delemobilitet. Fremtidige brukere kan få tilgang på et sømløst system med ren, effektiv og fleksibel mobilitet. Likevel er det en risiko for at teknologie...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Digitalize or Die: Dynamic Drivers of Responsible Research and Innovation in Health and Welfare services

Dette prosjektet omhandler Responsible Research and Innovation (RRI) innen helse- og velferdstjenester. Et RRI perspektiv ser innovasjonsprosessen som en åpen prosess der samfunnsaktører (forskere, innbyggere, politikere, næringsliv, etc.) arbeider sammen under hele forsknings- og innovasjonspro...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Rogaland

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

ELSA Norway network II

ELSA Norway har eksistert som nettverk ELSA (Ethical, Legal and Societal Implications) og RRI (Responsible Research and Innovation) forskere siden 2012. Nettverket tjener både eksterne og interne formål: Eksternt er det behov for en koordinert informasjonskanal som kan identifisere og eksemplifis...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

The Assisted Living project. Responsible innovations for dignified lives at home for persons with mild cognitive impairment or dementia.

Prosjektet forsker med og for personer med mild kognitiv svikt. Kognitiv svikt er en viktig årsak til at personer ikke lenger kan bo hjemme, og antallet personer med kognitiv svikt forventes å øke med forlenget levealder både i Norge og internasjonalt. Ulike teknologiske løsninger forventes å vær...

Tildelt: kr 16,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Responsible adoption of visual surveillance technologies in the news media

VISmedia-prosjektet handler om samfunnsmessige implikasjoner av visuelle teknologier og innovasjon i nyhetsmediene. Prosjektet er tverrfaglig og transnasjonalt. Det bygger på prinsipper for samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI) og svarer på de store globale samfunnsutfordringene kunnska...

Tildelt: kr 18,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestland

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Responsible Innovation and Happiness: A New Approach to the Effects of ICTs

Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) har i siste årene betydelig forbedret livskvalitet, og samtidig også ført til nye risikoer for sårbare individer og sosiale grupper. Hvordan kan man vurdere og sammenligne positive og negative effekter av IKT? Dette prosjektet har utviklet et nytt f...

Tildelt: kr 19,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Fair Labor in the Digitized Economy

Fair Labor in the Digitized Economy fokuserer på hvordan samfunnet kan forsikre et rettferdig arbeidsmiljø under overgangen til en fult digitalisert økonomi. Mens nye teknologier utvikles, som endre formene av samarbeid mellom mennesker og maskiner, flere stemmer innenfor akademiske og fagmess...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Crossover Research 2.0 Well constructed knowledge commons

Crossover (CR2) bidrar til arbeidet med å samle og strukturere eksisterende kunnskap om genregulering. Arbeidet inngår i en omfattende internasjonal satsing på å bygge en åpent tilgjengelig digital infrastruktur for fremtidens biovitenskap. Antagelsen er at a) et system av kunnskapsdatabaser - iv...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making

Crowdsourcing is the process of getting ideas, data or services from a large group of people, and especially from an online community and through information and communication technologies (ICTs). The iResponse project followed a case-based approach to address societal-environmental challenges in...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

PatentEthics: Ethical dimensions of patent law in non-human biotechnology

PatentEthics-prosjektet: - Kartlegger og vurderer etiske implikasjoner av nåværende lovgivning og praksis for patentbeskyttelse av ikke-human bioteknologi i Norge. - Undersøker dagens muligheter og praksis for å ta hensyn til etiske aspekter ved tildel ing av patenter, i bestridelse av patenter ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

NanoRedux - Perspectives on Reduction in Nanomedicine

NanoRedux er et prosjekt som ligger i skjæringspunktet mellom vitenskapsfilosofi og etikk. Hovedproblemstillingen er på hvilken måte nanomedisinske tilnærminger, der både diagnose og behandling foregår på et stadig mer presist molekylært grunnlag, har innvirkning på våre begreper om sykdom og hel...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Genetically Modified Potato with Late Blight Resistance - Deliberate Examination of Sustainability, Ethical and Social Aspects

Europeiske forskningsinstitusjoner arbeider med å utvikle genmodifisert (GM) potet med tørråteresistens, og flere sorter testes i feltforsøk i ulike deler av Europa. En slik GM-potet kan vise seg å være svært aktuell for norsk landbruk, da tørråte fører til betydelige tap for næringa og bekjempes...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Biotechnology in agriculture and aquaculture - effects of intellectual property rights in the food production chain

Based on: Sebastian Oberthür and G. Kristin Rosendal (Eds.), forthcoming autumn 2013. Global governance of genetic resources: Access and benefit sharing after the Nagoya Protocol, New York and London: Routledge. Medaglia, Jorge Cabrera, Morten Walløe Tv edt, Frederic Perron-Welch, Ane Jørem and F...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus