0 antall prosjekter

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean

Bærekraftig forvaltning av norske farvann, sikker og optimal drift av undervannsinstallasjoner, samt god sameksistens mellom havnæringene, krever bedre data- og kunnskapsbaserte beslutningsunderlag. I dag gjøres en mengde målinger i havet, kystnære områder og fjorder, fra skip, drivbøyer, og i no...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint

Målet med senteret er å utvikle ny kunnskap, metoder og innovative løsninger for å forbedre brønnleveranse prosessen ved bruk av av digitalisering, nye sensorer, høyhastighets telemetri, automatisering og autonomi. Bore- og brønnkostnader utgjør ofte opptil 50% av de totale feltutviklingskostna...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Visual Intelligence

Som et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er Visual Intelligence drevet fram i samspillet mellom næringslivets behov for nye løsninger innen kunstig intelligens (KI), offentlige institusjoners behov for digital omstilling, og behovet for grunnleggende forskning innen metodikk for dyp læ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI AutoShip: Autonomous Ships for Safe and Sustainable Operations

SFI AutoShip vil bidra til at norske aktører tar en ledende rolle i utviklingen av både teknologi og forretningsmodeller for autonome skip, der det legges vekt på trygge, sikre, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger. Gjennom forskningsdrevet innovasjon vil senteret produsere ny kunnskap, m...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health (ForHelse)

Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester (Forhelse SFI) har oppnådd betydelige resultater i løpet av 2023. Resultatene omfatter ulike typer formidling, akademiske resultat og verdiskapning hos partnere innen helsetjenester og næringsliv relatert til senterets hovedmål: å øke bruken o...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

ProCardio - Precision Health Center for optimized cardiac care

Hjertesykdom kan ramme i alle aldre og føre til kronisk sykdom eller ramme plutselig i form av hjertestans. Det er ledende årsak til dødsfall på verdensbasis. Vårt senteret ProCardio vil bidra med nye metoder for å forbedre leveutsiktene til hjertepasienter og forebygge hjertestans. Vi vil bruke ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Geophysical Forecasting (CGF)

Vår visjon i senteret er å skape kunnskap og forståing frå geofysiske data. Våre tre hovudbruksområde av geofysisk overvaking er naturskadar som skred, ras og jordskjelv, CO2 lagring og naturressursar. I 2022 publiserte vi ein artikkel i Frontiers of Marine Sciences som fekk stor merksemd. For f...

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

earthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 75% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er sløsing med verdifulle ressurser, deponivolum og areal...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Akershus

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)

Stadig flere aktører er virksomme innen New-Space. Ved etableringen av Andøya Spaceport har Norge har nå også kapasitet til oppskyting av satellitter i bane fra norsk jord. Dette kan bety lavere totalkostnader for oppskyting. Sammen med kommersielt tilgjengelig utstyr, vil det sannsynligvis bli e...

Tildelt: kr 82,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

SmartForest er et senter for forskningsdrevet innovasjon som tar sikte på å forbedre effektiviteten i norsk skogsektor gjennom økt digitalisering. Den grunnleggende hypotesen er at skogbrukets fremtidige forbedringer i produksjons- og miljømessige leveranser i høy grad vil oppnås gjennom digitali...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Akershus

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Industrial Biotechnology

Industriell bioteknologi innbefatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke produkter, herunder kjemikalier, medisiner, mat- og fôr-ingredienser, detergenter, energi og biomaterialer. Industriell bioteknologi vil spille en viktig rolle i utv...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Dsolve - Biodegradable plastics in marine applications

Dsolve - Senter for forskningsdrevet innovasjon - utvikling av bionedbrytbar plast til anvendelse i fiskeri og akvakultur. Senteret har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer (makro-/mikroplast og spøkelsesfiske) forårsaket av fiskeri- og havbruksnæringen. Vår ambisjon er å pl...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Climate Futures

Climate Futures styrker samfunnets evne til å navigere en økende klimarisiko. Vi har særlig utviklet kvalitet og bruk av klimavarsler som går fra ti dager til ti år frem i tid. Vi arbeider med fire tematiske områder: bærekraftig matproduksjon (jordbruk og havbruk), fornybar energi, motstandsdykti...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

DigiFoods - Digital Food Quality

DigiFoods utvikler smarte sensorer for måling og digitalisering av matkvaliteten direkte på produksjonslinja. Denne informasjonen kan brukes til optimering av både prosesser og verdikjeder for økt lønnsomhet og reduksjon av matsvinn. Kvaliteten på råvarene i matindustrien varierer svært mye. Det...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

NORCICS - Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors

NORCICS's visjon er å bidra til å gjøre Norge til det mest sikre digitaliserte landet i verden, ved å forbedre informasjonssikkerhet og motstandsdyktighet i kritiske sektorer, gjennom å støtte forskningsbasert innovasjon. Formålet med forskningen til NORCICS er å utvikle innovative løsninger for ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

NorwAI - Norwegian Research Center for AI Innovation

Norsk forskningssenter for AI-innovasjon (NorwAI) er et internasjonalt ledende senter for forskningsbasert innovasjon på datadrevet kunstig intelligens (NorwAI). Senterets oppgave er å utvikle teorier, metoder og teknologier for vellykket og ansvarlig utnyttelse av datadrevet kunstig intelligens,...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

MediaFutures - Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation

Hovedmålet for MediaFutures er å utvikle etisk og avansert AI for å takle utfordringer i ulike applikasjoner. Senteret jobber kontinuerlig med å utvikle teknologi for brukerengasjement, innholdsproduksjon, interaksjon og tilgjengelighet, samtidig som de forsker på innovative metoder for å forstå ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

CRIMAC - Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

Målet med CRIMAC er å forbedre og automatisere tolkningen av data og bilder fra fiskeriakustikksensorer utplassert på en rekke forskjellige plattformer, inkludert akvakulturmerder, ubemannede overflatefartøyer, forskningsfartøy og fiskebåter. Hovedmålet med SFIen er utvikle fiskeriakustisk metod...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SWIPA - Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment

Hovedformålet med SWIPA (Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment) - senter for innovasjonsdrevet forskning - er å utvikle nye innovative og kostnadsbesparende metoder for plugging av petroleumsbrønner. Vellykket innovasjon her kan spare Norge for betydelige utgifter i årene fremover. ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Langt nede i havet foregår pionerarbeid for utforske dypets bioøkonomiske potensial. Hva finnes egentlig nede på 1000 meters dyp? Kan noe av det bli en naturlig del av vårt kosthold? I det innovasjonsdrevne forskningssenteret SFI Harvest, ser vi på hva som finnes lenger ned, i mørket mellom 200 ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

BLUES - Floating structures for the next generation ocean industries

Formålet til SFI BLUES er å bidra til at norsk havbasert industri er i stand til å utvikle flytende konstruksjoner for flytende havvind, flytende solkraftverk, havbruk og kystinfrastruktur. Verden står ovenfor flere industrielle og samfunnsmessige utfordringer og havet byr på store muligheter for...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI PhysMet - Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry

En viktig målsetting i SFI PhysMet er å muliggjøre mer bruk av resirkulert metall, bl.a. ved økt forståelse av hvordan legeringselementer som akkumuleres ved resirkulering påvirker mikrostruktur og egenskaper. Bor er et vanlig sporelement i resirkulert støpejern med potensielt skadelige effekter,...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries

Målet for SFI Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) er å utnytte synergien mellom medisin, maritim og olje & gass industriens bruk og behov for ultralyd (UL) til å utvikle neste-generasjons UL-teknologi innen disse tre sektorene. Et konsortium bestående av akademiske, industri- og bru...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SIRIUS - Centre for Scalable Data Access

SIRIUS-senteret for forskningsdrevet innovasjon støtter opp om digitalisering av kunnskapsintensive arbeidsprosesser. Her er aksess til data en flaskehals. Dessverre er informasjon som brukes i industri vanskelig å aksessere. Den er spredt over mange databaser og har inkonsistente formater. Overf...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Foods of Norway

Målet til Foods of Norway er å utvikle nye proteinråvarer til bruk i fôr til husdyr og fisk. Senteret fokuserer på bruk av biomasse som vi har tilgjengelig i store mengder i Norge, som trebiomasse, tare og gras. Senterets arbeid med å utvikle bærekraftige fôrressurser ble i 2023 hedret med et Foo...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Akershus

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

iCSI - industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry

iCSI var gjennom årene 2015-23 et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen vitenskap og innovasjon knyttet til katalytiske prosesser i norsk, landbasert industri. Disse kjemiske prosessene forsyner det globale markedet med produkter som påvirker vår matforsyning og levestandard, dvs. kj...

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA)

SFI CIRFA startet opp i september 2015 med en visjon om å bli et ledende internasjonalt forskningssenter innen fjernmåling, som ville bidra til mer effektive og tryggere industrielle operasjoner i Arktis. Forskningen ble innrettet bredt, og inkluderte forskning på algoritmer knyttet til fjernmål...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SUBPRO - Subsea Production and Processing

Den norske olje- og gassindustrien er i verdensfronten når det gjelder utvikling og anvendelse av undervannsteknologi for olje- og gassfeltutbygginger. Det er likevel fortsatt behov for nye og innovative løsninger for å øke utvinningen og produksjonen fra eksisterende felt, redusere kostnader for...

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

CASA - Centre for Advanced Structural Analysis

Da CASA startet opp i 2015, satte vi oss noen overordnede mål. Vi skulle være et attraktivt vitenskapelig arbeidsmiljø. Grunnleggende kunnskap skulle utvikles gjennom tverrfaglig teoretisk, numerisk og eksperimentell forskning i ulike skalaer. Kunnskap og teknologi skulle overføres til tre sentra...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector

SFI Smart Maritime var et forskningssenter i perioden 2015-2023, dedikert til forbedring av energieffektivitet og reduksjon av skadelige utslipp fra skip. Senteret bidro til å forbedre konkurransekraften til Norsk Maritime industri og støtten denne med å nå IMOs mål gjennom ny teknologi, verktøy ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage