0 prosjekter

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Rapid change - challenges or opportunities for sustainable reindeer husbandry (Rievdan)

Framtidig bærekraftig forvaltning av samisk reindrift kan møte store utfordringer knyttet til raske endringer i Arktis. Samisk reindrift representerer et levebrød og en livsstil basert på praksis og kunnskap utviklet gjennom erfaringer over lang tid i å leve under harde og svært varierende forhol...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services

Dette forskningsprosjektet inkluderer tre arbeidspakker med to delprosjekt hver; totalt seks delprosjekter. Prosjektet har bidratt til ny kunnskap om helsefremmende intervensjoner blant ungdom, voksne med kroniske smerter, eldre i sykehjem samt blant helsepersonell som jobber i sykehjem. Prosjekt...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

New Trends in Modern Policing

De siste tiårene har politimetoder gjennomgått store endringer. I dette prosjektet skal fire ulike caser knyttet til økonomisk kriminalitet, MC-kriminalitet, volumkriminalitet og transnasjonalt politiarbeid kartlegges for å utforske trender i moderne poli tiarbeid. Formålet med prosjektet er å ut...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes

«Schools, learning and mental health» ? prosjektet undersøkte hvordan ungdoms psykiske helse, fysiske helse og læring påvirkes av skolens retningslinjer og praksis. Prosjektet var innovativt fordi det koblet helse- og utdanningssektoren. Prosjektet var organisert i tre arbeidspakker som undersøkt...

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Innlandet

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Emerging Risks from Smoldering Fires

INNLEIING Prosjektet har som mål å betra sikkerheten for folk og eigedom i forhold til ulmebrannar. Ulmebrann er ein forbrenningstype utan flammar. Røyk blir produsert, og prosessen utviklar seg sakte. Ulmebrann kan bli starta frå svake og uanselige varmekjelder - og er vanskeleg å detekt...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Micro-encapsulated phase change materials in concrete

Energieffektive hus er avhengig av at man reduserer behovet for kjøling og oppvarming. På enkelte årstider blir dagtemperaturen mye høyere enn hva som er komfortabelt mens natt-temptemperaturen er for kald. Dette fører til et behov for kjøling på dagtid og oppvarming på natten, og derved bruker m...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Renewable Energy Projects: Local Impacts and Sustainability

WP1 har tre deler. I den første delen har vi utviklet en global bærekraftmodell som vi anvender på landnivå. Modellen bygger på tre bærekraftimperativ: tilfredsstille grunnleggende behov, sikre sosial rettferdighet og respektere miljømessige grenser. Sentrale teorier for hvert imperativ peker på ...

Tildelt: kr 16,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

How to succeed in the private film and television industries? A production culture perspective.

Prosjektets hovedmålsetting er å produsere ny kunnskap om hva som karakteriserer produksjonskulturene i private film- og tv-selskaper som har vist seg bærekraftige over tid, og som i tillegg har laget tekster som har oppnådd god publikumsoppslutning og/eller gode kritiske tilbakemeldinger. Prosje...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care

Med en stadig økende andel eldre i befolkningen og en økt diabetesprevalens er det en utfordring å sikre høy kvalitet i diabetesbehandlingen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosjektets overordnede mål var å bidra til bedre kvalitet i tjenestene gjennom kompetanseutvikling, og en bedre...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

New turns in arctic winter tourism: Adventuring, romanticising and exoticising, and demasculinising nature?

18 nasjonale og internasjonale forskere har studert utfordringer og potensialer i den økende vinterturismen til arktiske destinasjoner i Nord-Europa. Målet har vært å øke forståelsen av turisters opplevelser, samspill mellom turister, guider og naturbaserte destinasjoner, samt lokale og regionale...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Hvordan innvirker det å bli arbeidsledig på helse i ulike typer velferdsstater i Europa under den store resesjonen? Analyser av paneldata fra European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) tyder på negative individuelle helseeffekter av arbeidsledighet. Disse negative effekte...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

HyPerCept - Color and Quality in higher dimensions

Supporting NTNU in Gjøvik's strategy of strengthening a few excellent research groups, the project builds on the internationally renowned research at the Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory, and broadens its scope into new application areas of huge societal importance, such as univer...

Tildelt: kr 17,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Innlandet

SHP-Strategiske høgskoleprogram

The ASK Study - A randomized controlled trial investigating the effect of daily physical activity on childrens school performance

Om ASK-prosjektet: ASK er eit utviklings- og forskingsprosjekt som gjennom eitt skuleår (2014/15) undersøket om auka fysisk aktivitet i samspel med dei tradisjonelle faga påverkar skuleprestasjon, skuletrivsel og helse hjå 1150 elevar i 5. klassetrinn ved 57 skular i Sogn og Fjordane. Samanhenge...

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

The effect of vole population cycles on the boreal forest ecosystem dynamics

Den boreale skogen dekker rundt 11% av jordens terrestriske overflate og omfatter ca 25% av jordens skoger. Til tross for sitt lave artsmangfold i forhold til mange andre biomer, har den boreale skogen tiltrukket seg betydelig oppmerksomhet på grunn av den viktige rollen den har i tømmerproduksjo...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Improvisation in Teacher Education: Curricula and Practice in Dynamic Interplay

Gjennom IMTE-prosjektet tek vi sikte på å utvikle institusjonen sine lærarutdanningar ved å setje fokus på utvikling av lærarstudentane sine improvisasjonsferdigheiter i undervisning, t.d. innan læringsretta vurdering, fagdidaktiske spørsmål og gjennom studiet av bruk av eksempel som pedagogisk v...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Kontinuitet og endring i bilder av nordområdene: Konstituering av blikket på Finnmark.

Nordområdene har over lang tid vært gjenstand for hva man kan kalle et kulturelt konstruert blikk fra mer sentrale deler av kontinentet. Dette blikket har fokusert på ulike kulturelle elementer, brakt dem inn i nye kontekster, og selv vært preget av endri ng så vel som kontinuitet ut fra de ulike...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Homogenization techniques applied to structural analysis and tribology in extreme environment

The research group in applied mathematics with specialization in homogenization theory at Narvik University College (HiN) has recently started a very promising cooperation with the research institute Norut Narvik. We have found that there are many problem s where the fundamental understanding of ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Samtaler om mat på helsestasjonen - Utvikling av kultursensitiv helse- og ernæringskommunikasjon for helsestasjonstjenesten (SOMAH)

Meeting the health care needs of the ethnic minority groups is a challenge for the health care system, particularly the dramatic rise in type 2 diabetes mellitus (T2DM). These groups struggle to make use of and implement information from health care worke rs. The poor interaction can be related t...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Wildfire effects on biogeochemistry of soil and surface water

Knowledge on aquatic effects of wildfire is important, because little data exist and increased frequency of wildfire is expected as a consequence of climate change. Pyrowater will focusing on major chemical and biological effects of wildfire in aquatic ec osystems. 3 catchment affected by wildfir...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Formal Modelling and Verification of Grid Systems

Gridsystemer er den viktigste infrastrukturen for beregningsintensiv programvare. De har flere forskjellige praktiske anvendelser f.eks. blir de brukt til til å simulere universets utvikling i tiden rett etter big bang. De blir også brukt i mer dagligdagse anvendelser som for eksempel presis bere...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Innovasjon i reiselivsnæringen

Den faglige kjernen i prosjektet er studier av innovasjon i reiselivsnæringen, med vekt på å analysere innovasjonsaktivitet og -mønstre i reiselivsnæringen, og hvilke forhold som kan bidra til å forklare variasjoner i innovasjonstilbøyeligheten. Prosjekte t er organisert i 3 delprosjekter samt en...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Innlandet

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Hjemmeboende eldre mennesker og eldre mennesker på institusjon: Etikk og livskvalitet

Antall eldre vil de kommende tiårene medføre store utfordringer for helse- og omsorgstjenester til eldre og kronisk syke og trenger forskningsbasert kunnskap. Forskningsprosjektets formål er å få forskningsbasert kunnskap om: 1) endring hos hjemmeboende e ldre mennesker over tid i livskvalitet, h...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Barnehagen som danningsarena Studier av barns meningsskaping, undervisningspraksis og vilkår

Prosjektet Barnehagen som danningsarena er finansiert av Norges forskningsråd innenfor programmet Strategiske Høgskoleprogram. Det inngår i Høgskolen i Bergens strategiske forskningsprogram Lærerprofesjonalitet. Prosjektet er nå i sin siste avsluttende fase, med publiserte resultater, måloppfyll...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Virtual spaces for building friendships and learning about lifelong disability

This cross disciplinary collaborative project builds on Molde University College's research and teaching strengths in disability, informatics and sports management. Adults with lifelong disability (intellectual disability, cerebral palsy) are more lonely and isolated than their nondisabled peers...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Møre og Romsdal

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Dissection of DEK1 evolution and function in position dependant epidermis cell fate specification.

This project studies the DEK1 protein which is essential for epidermal cell fate specification in most, if not all plants. DEK1 is a 240 kDa protein that is anchored in the plasma membrane by 21 membrane segments with a predicted external loop region and a C-terminal calpain proteinase linked to...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Innlandet

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Barnehagens rom - materialitet, læring og meningsskaping. Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet

Prosjektet vil utvikle kunnskap om og forståelse for den materielle kontekstens betydning for barns læring og meningsskaping i barnehagen. Prosjektets tre delmål omfatter ni forskningsspørsmål (forkortet gjengivelse): 1.1 Hvilke lek- og aktivitetsformer inviterer barnhagens inne- og uterom til...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Integrerte Maskinerisystemer - Design, Modellering og Simulering

Skip og skipsutstyr til avanserte marine operasjoner danner kjernen i den maritime næringsklynge på nordvestlandet. Denne industrielle klyngen er verdensledende på utforming av komplekse og svært tilpassede skip og skipsutrustning til det globale markedet . Innovasjon, skreddersøm, nærhet til kun...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Møre og Romsdal

SHP-Strategiske høgskoleprogram

The construction and negotiation of borders. Discourses and social practices related to the border between Norway and Russia.

BORDERS; SOCIAL PRACTICE This project will focus on discourses and practices related to the Norwegian-Russian border in the borderlands. The border represents barriers and opportunities. More than 50 0000 people cross the border every year. The research question is how different discourses and...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Konsekvensanalyser for regional utvikling

I dette prosjektet er formålet å utvikle en generell likevektsmodell for regional utvikling. Regioner kan utsettes for eksogene sjokk, for eksempel gjennom bedriftsnedleggelser eller gjennom endringer i transportnettet. Slike sjokk kan ha store konsekvens er både for tettstedsmønster og samlet ak...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Life-stories, engagement and health problems of elderly persons in northern areas, with consequences for care services

Prosjektet ble innvilget med midler fra Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) på bakgrunn av søknad sendt 21.2.2007. Prosjektet har hatt en sentral og meget relevant problemstilling knyttet til det nasjonale satsningsområdet «omsorg for eldre med særlig fokus på demens» (St.meld. nr. 25 (2005-2006...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku