0 antall prosjekter

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Turismen i Norge - SIP

Det strategiske instituttsatsingsprosjektet (SIS) innen reiselivsforskning har gitt et betydelig løft på flere måter. Prosjektet har vært en viktig drivkraft i reiselivsforskningen på TØI og har muliggjort et bredt spekter av aktiviteter i form av bearbei ding og systematisering av data, publiser...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Diversity: changes and challenges in working life

The chief goal of today's labour market policy in Norway is to promote a well-functioning labour market with a high rate of participation in paid employment and inclusive and well-ordered workplaces that make good use of the available labour force.? The available labour force in Norway today is ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Videreutvikling av nytte-kostnadsanalyser: Investeringer under usikkerhet, irreversibilitet og imperfekte markeder

Store investeringer og tiltak vil på ulike måter påvirke rammebetingelsene for bedrifter og enkeltpersoner på kort og lang sikt. Samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser er den etablerte metoden for å veie fremtidige fordeler og ulemper opp mot hverandre , og derigjennom avgjøre om en planlagt i...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Møre og Romsdal

SIP-Strategiske instituttprogram

Nettverk - en modell for innovasjon i kommunene?

Overordnet er formålet for dette prosjektet å bidra til innovasjon i kommunene i Innlandet gjennom kunnskapsutvikling og aktiv medvirkning. Vi ønsker spesielt å få anledning til å utnytte erfaringene våre fra å bistå utviklings- og læringsnettverk i både offentlig og privat sektor med sikte på å ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

Samordningens muligheter og begrensninger - utfordringer i og omkring transportsektoren

SIPets overordnede formål er at TØI bygger opp en kunnskapsbase som gjør det mulig å sette samordning på den forskningsmessige dagsorden. Gjennom det vil vi bidra til at politikk og forvaltning får et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere samordningens mu ligheter og begrensninger i samferdsels-,...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Samspill mellom transport, mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Utviklingen og spredningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har endret betingelsene for vareproduksjon, tjenesteyting, arbeids- og hverdagsliv i dagens samfunn. Denne utviklingen har stor betydning for transportsektoren, både fordi spredn ingen av teknologi påvirker organisering ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Tid og usikkerhet

Hovedproblemstillingen i programmet er å komme fram til mer realistisk verdsetting av tidsbesparelser og økt pålitelighet i transport og tilgrensende aktiviteter. Problemet har to sider: den fysiske og den økonomiske. Vi trenger å vite mer om verdsetting av tid og pålitelighet, både for gods og...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Integrerte operasjoner som samfunnsfaglig forskningstema

Innføringen av IO på norsk sokkel representerer et paradigmeskifte for olje- og gassnæringen. Det nye ved IO er at IT brukes som et strategisk verktøy for å effektivisere arbeidsoppgavene og beslutningsprosessene på bred basis, og at det gjøres en omfatte nde omfordeling av arbeidsoppgaver mellom...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Kunstnernes levekår i det nye kulturarbeidslivet

Prosjektet omhandler kunstnernes sosiale bakgrunn med fokus på rekruttering og hvordan kunstnerne lykkes i sin kunstneriske virksomhet. Kunstfeltet er preget av et "kronisk lavinntektsproblem" som følge av stor tilstrømming til og liten avgang fra kunstne ryrkene, uten at etterspørselen etter kun...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestfold og Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

Transport, energi og miljø (TRANSDATA)

Vestlandsforsking har samlet inn og systematisert data om transport, energi og miljø siden instituttet ble opprettet i 1987. En viktig tidlig milepel var i 1993 ved utgivelsen av rapporten "Persontransport, konsekvenser for energi og miljø". Rapporten dok umenterte utviklingen i en omfattende dat...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Nærings- og stedsutvikling på små steder - Kriseforståelse som handlingskontekst

Endringsprosesser i små lokalsamfunn er et samspill mellom ulike aktører i offentlig og privat sektor. Disse aktørene har ulike utgangspunkt som påvirker deres rasjonalitet og dermed deres vurderinger og handlemønster. Vårt utgangspunkt er at endringspros esser ofte starter som følge av en felles...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Agder

SIP-Strategiske instituttprogram

SIP, NIBR: Bærekraftig utbygging og områdeutvikling

Realisering av bærekraftig boligutvikling reiser mange utfordringer. I dette programmet skal vi fokusere på utviklingen av gode steder og gode boligområder og på implementering av målsetting om mer miljøvennlig utbygging. Programmet skal styrke kunnskap o m plan- og bygningsloven som redskap for ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Towards a new European Politico-Administrative Order?

Is a new European system of governance in the making; with new institutional configurations, new patterns of co-operation and conflict, and, thus, new power relationships? Within this area, we first have to come to grips with how we will be able to see pr ofound change in the European politico- a...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Europe under threat: The new culture of insecurity

The Strategic Institute Programme will update available knowledge on actual sources of insecurity to Europeans and evaluate the relevance and effectiveness of conventional European institutional arrangements designed to safeguard against them. The progra mme will coordinate the study of six empi...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

CLIMATE: Adapating to extreme weather in the municipalities: what, how and why?

This SIP focus on municipal management of climate change in terms of extreme weather events. By analyzing the challenges faced by municipalities, and their subsequent responses we will assess the institutional and policy-related changes necessary for furt her development of adaptation strategies ...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Ecological risk from organic contaminants in marine sediments - mobilisation and impact

The principal objective of the SIP is to improve the scientific basis for assessing the risk from sediment bound contaminants to ecosystem quality and viability and to human health. Sub-goals are: - Quantify the role of the sediments as a source of bioava ilable PCBs and PAHs and how this is affe...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

The future of Norway's natural and cultural heritage: applying scenario, foresight and forecast methodologies within an ecosystem context

In light of the increasingly diverse demands being placed on the natural and cultural heritage of Norwegian ecosystems there is a need to adopt new management systems that apply the body of scientific knowledge that is currently available. While the ecosy stem approach advocated by the Convention...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategic Program on Global Health and Development

The strategic program at CMI is linked up to a larger research program on global health and development in Bergen. Within the SIP, one sub-project is directly linked to the larger project that focuses on mobilization of human resources within the health s ector in developing countries. The SIP al...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

CONtinuity and Change - Cultural ENvironments and SUStainable landscape development -CONCENSUS

CONCENSUS is focused on achieving knowledge to sustain management of cultural heritage environments and esthetic values in a landscape context. It is designed to develop knowledge built on a close collaboration between managers of cultural heritage nation ally, regionally and locally and an inter...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Styringsutfordringer i samferdselssektoren. Videreføring av 155682/V10

Transportsektoren i Norge og i andre OECD-land gjennomgår dels dyptgripende institusjonelle reformer i tråd med New Public Management, reformer som i følge kritikere, trekker i retning av fragmentering og dårligere vilkår for politisk styring. Samtidig e r det en uttalt målsetting å legge til re...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

SIP: Linked Issues as a way to Broaden Participation in the Climate Regime: Exploring the cases of air quality, and energy technology

The countries that are participating with commitments greenhouse gas emission (GHG) reductions in the Kyoto Protocol emit only 28% of global GHG emissions, and major, growing economies like China, India and the United States are not included. Thus, broade r participation in the climate regime is ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development

The programme Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development seeks to contribute to the understanding of the challenges and opportunities inherent in foresight as a tool for future studies in general, and for sustainable regional dev elopment efforts in particular. Although ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Development and use of ensemble based data assimilation methods in atmospheric chemistry modelling

As an internationally recognized centre for research and expertise in air pollution and atmospheric chemistry, NILU provides technical premises for a sustainable management of the atmosphere. This ranges from assessment of air quality in urban environment s, to global chemistry in the stratospher...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Where Norway receives its water from

Water in its various states is a key element of the climate system. Yet, to date no research has been done at NILU on this most important of all atmospheric trace gases and how it relates to climate. The SIP proposed here shall change this situation and e stablish hydrometeorology as a new resear...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategisk instituttprogram i kulturøkonomi og kulturarbeid

Mens aktuell kultur- og samfunnsdebatt i det siste oftest har rettet søkelyset mot "kulturens påvirkning på økonomien", vil denne SIP-en fokusere mer på særtrekk ved kultur som økonomisk sektor og arbeidsmessig virksomhet - og mot endringsprosesser på kul turfeltet. En tar sikte på å gjennomfør...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestfold og Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

Metodiske utfordringer knyttet til verdsetting av ikke-markedsgoder - ..... Videreføring av prosjekt 155683/V10

Mht designutfordringen har vi gjennom SIPen så langt vist at; * "Bratte indifferenskurver" i stor grad kan forklare leksikografisk svargivning og at denne utfordringen trolig kan møtes med et mer fleksibelt design. * Frisch-metoden kan brukes til å redu sere leksikografisk svargivning i samvalg...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

New techniques to achieve more cost efficient selective breeding for improved consumer acceptance of aquaculture products

Disease and meat quality are of high importance to the aquaculture producer, processor and consumer. However, both disease resistance and meat quality traits are complex to understand and measure, costly to evaluate and slow to improve using current metho ds of selective breeding. In this project...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Recycling organic waste - effects on soil quality, plant nutrient supply and environmental impact

Return of organic wastes to soils is a step towards more closed nutrient cycles, greater sustainability and reduced environmental loads. Because of the enormously variation of availability of plant nutrient as nitrogen and phosphorus between different org anic waste types, there is a great demand...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Viken

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Improved phosphorus utilization of marine feed resources - Dietary impacts and optimal P nutrition in Atlantic salmon and rainbow trout

Phosphorus (P) in marine feed ingredients provide natural high P content in commercial fish feed, but is poorly available to fish in the crystal structure with calcium (Ca) known as hydroxyapatite in fish bones. Pilot studies have shown that it is possibl e to improve the digestibility of phospho...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Market-Based Product Differentiation in the Seafood Industry

This research program focuses on market-based product differentiation in the seafood industry. This kind of research is much needed in an industry where most products can be characterised as commodities and where the main competitive variable is (low) pri ce. Through this program we aim to furthe...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku