2 084 prosjekter

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Speciation and species recognition in lichens

Lichens result from a mutualistic symbiosis between a fungus and an alga, and as such they provide unique features. Unique to the lichens are asexual reproductive strategies that involve fungus and alga simultaneously, and in numerous cases sexual reprodu ction is rare or absent. Information is s...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

The Scandinavian pattern. Low-frequency atmospheric variability and autumn/winter rainfall in Norway

Teleconnection in the atmosphere are coherent large-scale patterns of variation in climate fields (eg pressure, temperature and preciptation). These are vital for understanding regional climate variability since they influence both the location and intens ity of the major jet streams and associat...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

HELSESAM-Helse og samfunn

Småbarnforeldres syn på det helsefremmende arbeidet i helsestasjontjenesten

Prosjektet vil analysere småbarnsforeldres erfaringer og fortolkninger av "rett" og "galt" i barneomsorg og av helsefremmende arbeid, slik dette drives i helsestasjonstjenesten. Prosjektet er planlagt som en kvalitativ studie. Dette vil gi rom for å fange opp rike beskrivelser av de erfaringer o...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

An accurate approximation for compositional flow models

The group has over several years worked on solution methods for Compositional Models in porous media. A 3D experimental simulator is implemented and is running om parallell computers as well as work stations. The approximation of convection and overall it eration solution has to be improved. We w...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

The University of Bergen Mental Health Research Center

Summary of main activities:-Development of new ways of sub grouping patients based on multidimensional descriptions.-Better prediction of the clinical course and outcome of the illness on an individual level-Improved prediction of drug response and side-e ffects, leading to tailored treatment reg...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Neural stamcelleterapi for maligne hjernesvulster

Nevro-onkologisk forskningsgruppe har i en rekke år arbeidet med studier over hjernesvulsters invasjon og angiogenese. Gruppen har bygget opp flere unike modeller for å kartlegge kreftcellenes invasjon i hjernen. Forskningsgruppen har også kartlagt en rek ke biologiske mekanismer som er viktig fo...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Molecular mechanisms of synaptic plasticity and memory consolidation

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Prosjektmidler v/ UiB

Det innsendes fra aktørene i Bergen(Forny-Bergen) to søknader fra to grupperinger. Prosjektbeskrivelse/søknaden er identisk for de to søknader fordi prosedyrer og enhetsstørrelser er identiske, måltall og dermed søknadsbeløp er forskjellige. De to grupperingene har begge avtale med Forinnova som ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Tracing fossil bio-signals in young to ancient ophiolites

The purpose of this project is to trace signals that may indicate former biomediated alteration of originally glassy volcanic rocks (pillow lavas and hyaloclastites) of former oceanic crust, i.e. ophiolites. We intend to utilize bio-signals worked out for in-situ oceanic crust to fossil oceanic ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

The neurotrophin hypotesis of depression: a new framework for understanding depression and the acion of antidepressant drugs.

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Molecular Imaging Platform: Imaging Genome Activity in Cells and Tissues

Understanding of the molecular basis of most diseases will not be feasible without a comprehensive and rigourous analysis of the function of the genes at the cellular and subcellular levels. Once genes and proteins have been identified in a particular bi ological context with the techniques of g...

Tildelt: kr 22,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

The Multilateral System and NGOs: Exploring Roles, Relations and Impact in Development

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Environmental control of smolt brain development

High quality salmon smolts are essential for aquaculture, enhancement programmes and wild populations. Intensification of aquaculture smolt production and changes in natural habitats can cause sub-optimal environmental conditins, which may result in poor smolt quality. The salmon brain as the int...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Dynamics and manipulation of coherent matter, atoms and molecules in electromagnetic fields

The project will focus on studies of dynamical features of various types of quantum systems interacting with electromagnetic fields. In particular efforts will be on time dependent studies of excited Bose-Einstein condensates (BEC) as well as the dynamics of atoms and molecules interacting with ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Astma og allergi hos voksne i relasjon til miljøforhold i barneårene.

Allergi og astma øker i den vestlige verden. En vet ikke sikkert hvorfor, men der er økende evidens for at endringer i miljøforhold som påvirker utviklingen av immunsystemet og lungene tidlig i livet, er viktig. Tross den alminnelige overbevisning om at dyr gir allergi, viser enkelte studier at...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

LAND: The Economics of Bushmeat Exploitation - a dynamic integrated model of the bushmeat hunting & trading system in Sanaga-Cross river reg

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Scanningelektronmikroskopi, røntgen mikroanalyse

Elektronmikroskopi har en helt sentral plassering i forskningen innen en rekke felt av realfagene. Teknisk sett har mikroskopi og tilknyttet analyseutstyr utviklet seg meget sterkt de siste tiår, og kontinuerlig oppgradering og fornyelse/utskiftning er e n grunnleggende forutsetning for å forskn...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Purchase of: i) 600 MHz cryoprobe, ii) 500 MHz WB NMR spectrometer for multinuclear MAS NMR, oriented samples and diffusjons measurement

...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generasjoner, reproduksjon og fødselsutfall

<.zeta.>rsak til sykdom sent i livet kan føres tilbake til hendenser vedrørende fødsel, men også til forhold før selve fødselen (hypotesen om "Early origin to adult diseases" eller Forsdahl/Barker-hypotesen). Langtidseffekten av forhold omkring egen fødse l og senere reproduksjon har imidertid i ...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

InterRidge medlemskap

InterRidge er et internasjonalt program som har som formål å organisere og fremme tverrfaglig forskning på oseaniske spredningsrygger. InterRidge har vært viktig for å koordinere og rette inn internasjonal forskning mot sentrale uløste problemstillinger o g uutforskede områder. InterRidge ble eta...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Forbedring av behandling og profylakse mot brystkreft med antiøstrogenet tamoxifen

Tamoxifen er et førstehånds legemiddel ved behandling av brystkreft, og er nå det mest brukte legemiddel mot cancer. Brystkreft rammer en av ti norske kvinner. Det er nylig påvist at stoffet også kan forebygge brystkreft hos personer som har økt risiko fo r sykdommen. Optimal dosering av tamoxife...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Søknadsassistanse Olav Dahl

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From membership to market? Local voluntary associations and democracy in Norway

Prosjektet tar sikte på å analysere innholdet i og noen av konsekvensene av endringene i det norske organisasjonssamfunnet siden midten av 1960­ årene. Det legges særlig vekt på perioden etter 1980. Denne perioden er preget av av-ideologisering, egeno rganisering, svekkede bånd fra lokalt til...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Vestland

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Modified carbohydrates from 3,3,4,4-tetraethoxy-1-butyne

The purpose of this project is to explore the functionalisation of different alkenols (produced by coupling of 3,3,4,4-tetraethoxy-1-butyne with aldehydes and ketones and subsequent reduction), at the carbon-carbon double bond with the aim of obtaining ca rbohydrate derivatives, which are modifie...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Polymorfisme og evolusjon av infeksiøs lakseanemi virus (ILAV)

Det foreligger god dokumentasjon på at ILAV kan ha en rekke vertsarter (laksefisk og enkelte andre fiskearter). Det er ikke kjent hvilken betydning de naturlige reservoirene (vertsartene) har for evolusjon av viruset og hvilke mekanismer som er viktigst f or endring i virulens. Med utgangspunkt i...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Substance P and the control of pain

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

POLALV-Polarforskn./arktisk lys&varme

Atmosphere/Ice/Ocean Interaction Studies

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Bergen Regional Application (tilleggsbev 158792)

This application is a response to the call for regional funding within the FUGE program. Five professor II positions are requested to bring specific areas of expertise to the Bergen region in support of bioinformatics, proteomics, DNA microarray, marine functional genomic research, and studies i...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Models of optimal energy allocation, maturation strategies and skipped spawning in cod, Dr.gr.stip.

Prosject summary: Prosject summary: Recently, life-history theory has evolved from dealing only with fairly simple optimisation problems to a more advanced state where density-dependence and stochastic (feed-back) enviroments are included. We will develop models of cod growth as a function of foo...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Pankreas nekrose virus (IPNV) infeksjon - en immunologisk utfordring for intensiv smoltproduksjon

Smoltifisering og intensive produkjsonsformer er antatt å være stressende for fisken. De hormonelle reguleringene som skjer under smoltifisering kan resultere i endret immunstatus for fisken slik at den blir mer mottakelig for smittestoffer som IPNV og mi ndre motstandsdyktig mot sykdom. En fores...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland