0 antall prosjekter

VS2010-Verdiskapning 2010

VS2010 Nordland

Se vedlagt prosjektbeskrivelse. I planlegginga av aktivitetene i VS2010 for 2006 og videre utover i programperioden, vil vi: 1. Når det gjelder enkeltbedrifter, prioritere de aktive bedriftene, men også åpne for en rullering mellom aktive og passive bed rifter slik at passive bedrifter kan gå o...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

VS2010-Verdiskapning 2010

Leverandørutvikling i høyeffektive verdikjeder

I samarbeid med LO og NHO Buskerud, planlegger Høgskolen i Buskerud (HiBu) å gjennomføre et regionalt utviklingsprosjekt. Tema for prosjektet er utvikling og heving av kompetanse hos underleverandører i henholdsvis offshore- og reiselivsbransjen. I førs te del av prosjektet vil vi jobbe med FMC...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Buskerud

VS2010-Verdiskapning 2010

"Teknologi og organisasjon i verdiskaping" Hovedprosjektet VS2010 Midt-Norge

Planlagt forskningsaktivitet sentreres rundt tre tema: 1)Partsbasert bedriftsutvikling 2)Sosioteknisk analyse og forståelse av bedrifter og verdiskapingsprosesser 3) Forskningsformidling både i form av konkret verktøyutvikling og vitenskapelig publisering - Utviklingsresultater: * Delprosjektene ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping 2010 i Innlandet 2006

VS2010 Innlandet er et hovedprosjekt under forskningsprogrammet VS2010 der NIBR, Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark samarbeider. Det fokuserer på ulike delprosjekt sammen med sentrale deler av næringslivet i regionen, som lettmetall-, tre- og matind ustrien, foruten reiseliv/IKT. Hovedmålet...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Utviklingsorganisasjon og utviklingskoalisjoner: Verdiskaping og innovasjoner gjennom bred medvirkning

AFI har en sterk prosjektportefølje på bedrifts-, nettverks- og koalisjonsnivå innen flere bransjer i Buskerud, Telemark og Vestold. Det er etablert en ny, fylkesovergripende styringsgruppe. Vi har økt antall partsbaserte bedriftsprosjekter i alle tre fyl kene, og har nå prosjekter i bedriftene V...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping, bedriftssamarbeid og arbeidslivsrelasjoner i endring

I 2006 vil hovedprosjektets arbeid være konsentrert innenfor fire satsningsområder: · Lean Skipsbygging og andre former for trimmet bygging innenfor kompleks ?one-of-a kind? produksjon. · Bred medvirkning i bedrifters omstillings- og utviklingsarbeid · R egionalt forankret samarbeid mellom utdan...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Utviklingskoalisjonen Hordaland/Rogaland. Innovasjon og verdiskaping gjennom regionale partnerskap og lokale nettverk

Medvirkningsbasert innovasjon er det sentrale fokus i all aktivitet i hovedprosjektet. Det er planlagt spredning av det konkrete utviklingssamarbeidet i 2006 og utover, både når det gjelder bedrifter og nettverk. Hovedsamarbeidspartnerne; Industrinettverk et AS og Industrinettverket i Hardanger. ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

VS2010-Verdiskapning 2010

VS2010 Økt innovasjon i Osloregionen

Prosjektsammendrag I hovedstadsprosjektet er det etablert 5 klyngenettverk innen næringene; Maritim, Energi og miljøteknologi, IKT, Life Science og Kultur. Nettverkene er godt forankret i viktige bedrifter og forskningsmiljø i de respektive næringene. I løpet av 2005 ble det definert 23 pilotpro...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping gjennom bred medvirkning - Kunnskapelsesprosesser i IKT næringen på Agder

Bakgrunnen for prosjektet er den litteraturen som hevder at vi ser et nytt fenomen i økonomien som kalles 'kunnskapsøkonomi'. Påstanden er at 'driverne' i denne økonomien er annerledes enn tradisjonell økonomi. Vi vil se på samspillet mellom IKT næringen og det nye Agder Universitet (HiA). Vi tar...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

VS2010-Verdiskapning 2010

Videreutvikling av VS2010 Tromsø. Fra naturressurser til kunnskapsressurser

Hva fremmer og hemmer utvikling av nettverk av kunnskapsintensive bedrifter i Nord-Norge? Hvilket potensiale for læring og verdiskaping eksisterer for bedrifter og aktører i nettverk? Og hvilken rolle spiller tillit i slike sammenhenger? Dette er relevant e spørsmål vi vil utvikle i dette forpros...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VS2010-Verdiskapning 2010

Doktorgradsutdanning i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning - EDWOR I (sammenheng med 182376 EDWOR II)

Programmets siktemål er å skape en solid faglig plattform for utdanning av høyt kompetente kandidater i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning. Innenfor rammene av programmet er det ytterligere et siktepunkt å gi en bred faglig basis for aksjonsforskni ng på arbeidslivets problemstillinger. Pr...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VS2010-Verdiskapning 2010

Utviklingskoalisjonen VS2010 Østfold - Partnerskap for økt innovasjon og produktivitet i næringsmiddel- og emballasjeindustrien i Østfold

Samarbeidsprosjektet VS2010 Østfold ved NHO Østfold, LO Østfold, Innovasjon Norge Østfold, Østfold fylkeskommune, Høgskolen i Østfold (HiØ) og Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) søker med dette om hovedprosjektmidler innen rammen av innovasjonsprogrammet V erdiskaping 2010 (VS2010). Søknaden omfat...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Østfold

VS2010-Verdiskapning 2010

Nettverk som næringsutviklande kraft i Sogn og Fjordane. VS2010 Sogn og Fjordane.

Forprosjektet til VS2010 i Sogn og Fjordane har identifisert omstilling og nyskaping i det ressurs- og naturbaserte næringslivet som overordna tema. Fylket har stort innslag av natur- og ressursbaserte næringar. Sysselsettinga i landbruk, fiske, akvakultu r og reiseliv er relativt høgare enn i de...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

VS2010-Verdiskapning 2010

Økt innovasjon i Osloregionen - hovedprosjektet

Osloregionen utgjør landets økonomiske tyngdepunkt og skiller seg vesentlig fra andre regionale innovasjonssystemer i Norge. Regionens næringsutvikling er i stor grad preget av offentlig og privat tjenesteyting. Med unntak av næringsmidler og grafisk virk somhet er industrien så godt som faset ut...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Fra forankring til utvikling og forskning. Status og utviklingsaktiviteter for Tromsømodulen VS2010

Prosjektet er en videreføring av VS2010 arbeidet til Tromsømiljøet som startet høsten 2001. Status per oktober 2002 er at det pågår et løpende utviklingsarbeid i de deltakende bedrifter, nettverk og partnerskap. Det har i 2002 vært to klare utviklingstrekk i Tromsø-miljøets arbeid. For det første...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping 2010 - Nordland

Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt for bedriftsutvikling i Nordland. Prosjektet drives av Nordlandsforskning. Det trekker med seg offentlige etater og private konsulenter. Dette for i samarbeid med landsdelens parter i arbeidslivet å bidra til økt verdiskaping gjennom medvirkning...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping i Innlandet

VS2010Innlandet er et samarbeid mellom NIBR i Oslo, Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark – avd. Rena, der hovedprosjektledelsen ligger hos NIBR. Målet med VS2010Innlandet er økt verdiskaping i næringslivet i Innlandet gjennom forsknings- og utviklings aktiviteter med bred medvirksning i regio...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Et variert næringsliv og et utviklende arbeidsliv - samarbeid om verdiskaping i Midt-Norge - VS2010 i Midt-Norge

VS2010 i Midt-Norge består av et nettverk eller partnerskap av aktører fra bedrifter, partene, tiltaksapparat og FoU med SINTEF Teknologiledelse, Ny praksis i sentrum. FoU-miljøets bidrag innenfor rammen av dette partnerskapet er knyttet til to hoved-akti viteter: Partnerskapsbygging og innovasjo...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping i Utviklingskoalisjonen for Hordaland/Rogaland

Søknaden dreier seg om den videre finansiering av VS 2010 aktiviteter i regi av Utviklingskoalisjonen for Hordaland/Rogaland. Det henvises også til tidligere og omfattende søknader med et 10 års perspektiv. Koalisjonen opererer for tiden med 6 prioritert satsninger på utviklingsaktiviteter med be...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

VS2010-Verdiskapning 2010

Utviklingsorganisasjon og utviklingskoalisjoner: Verdiskapning og innovasjoner gjennom bred medvirkning

Prosjektet har til hensikt å videreføre og fornye den FoU-virksomhet i tilknytning til bedriftsutvikling som Bedriftsutviklingsgruppen ved AFI har utført innenfor forskningsprogrammet BU 2000. Videreføringen er basert på langsiktige samarbeidsrelasjoner med en rekke større og mellomstore bedrift...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskapning, bedriftssamarbeid og arbeidslivsrelasjoner i endring. Partssamarbeid og partenes strategier, Fafo - Nordvestforum

Modulen er basert på et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo i Oslo og bedriftsnettverket Nordvest Forum (NVF i Ålesund. Denne søknaden bygger på det arbeidet som er gjort i modulen i 2001 og 2002. Modulen består av en bedriftsutviklingsagenda, netv erksagenda og en forskningsagenda. Innenf...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping gjennom bred medvirkning

Forskningsdesignet i VS2010 Agder er basert på en aksjonsforskningstilnærming der et team av forskere deltar. Forskningen er basert på antagelsen om at ny kunnskap utvikles i samspillet mellom teori og praksis. Utviklingsaktivitetene i VS2010 Agder har så langt avtegnet fem grupper av praksiser s...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Agder

VS2010-Verdiskapning 2010

Nasjonalt kompetanseprogram i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning - doktogradsutdanning og kompetanseoppbygging som integrert faglig a

Kompetanseprogrammet skal både bidra til utdanning av doktorgradskandidater på feltet, men samtidig vil programmet fungere som et tilbud for kompetanseutvikling for bedrifter, offentlig tiltaksapparat og LO og NHO aktører som er engasjert i Verdiskapning 2010. Programmets siktemål er å skape en s...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VS2010-Verdiskapning 2010

Forskningsledelse VS2010

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Ledelse i kulturelt mangfoldige bedrifter

Prosjektet fokuserer på at norske arbeidsplasser er blitt flerkulturelle i betydningen av at det er en arena der ansatte med ulike kulturelle erfaringer og virkelighetsoppfatninger møtes og skal samarbeide. Selv om et mangfoldighetsperspektiv innbefatter faktorer som kjønn, alder og utdanning, e...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa