5 prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Risk management of imported plants and seeds: possibilities for improved pest detection to prevent the introduction and spread of new pests

Import av planter og frø utgjør en risiko for at fremmede sykdomsorganismer introduseres og spres i Norge, noe som igjen vil kunne true både matsikkerhet og miljø. Det er derfor viktig at Norge har på plass gode systemer for risikohåndtering ved import. Både Mattilsynet og importørene har en vikt...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Realisation of animal welfare goals in Norways food sector.

ANIWEL skal produsere kunnskap om hvordan matprodusenters oppfyllelse av dyrevelferdslovens formål kan oppnås. Dyrevelferdslovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyrene. Loven etablerer således én målsetting for dyrenes velferd ("god dyrevelferd") og én målsetting for menneskers...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Viken

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Markedsadgang for norsk sjømat; betydning av handelspolitiske virkemidler i mellomstatlig konflikt og samarbeid, dr.gr.stip

Søknaden omfatter et doktorgradsprosjekt innen statsvitenskap hvor problemstillingene er knyttet til: Hvilken betydning har såkalt ikke-tariffære handelshindringer for markedsadgangen for sjømat, og hvordan kan handelspolitisk samarbeid og virkemidler kn yttet til handelsforenkling fremme handel...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Videreføring av "Konsekvenser for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri av WTO-forhandlingene - implementering av en eventuell avtale.

Nye landbruksforhandlinger innenfor WTO (Verdens Handelsorganisasjon) starteT opp i Geneve i begynnelsen av år 2000. Planen var at forhandlingene skulle vært avsluttet innen år 2002. Resultatet av disse forhandlingene vil ha avgjørende betydning for ramme betingelsene for norsk landbruksbasert næ...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Vitenskap vs. politikk i internasjonale matregimer. Studier av kunnskapsgrunnlaget for internasjonale reguleringer på matvareområdet.

Formålet med prosjektet er å studere nærmere det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget som ligger til runn for internasjonale reguleringer på matvareområdet. Vi tar utgangspunkt i WTO som et handelspolitisk regime og forholdet mellom dette regimet og ulike f agorganer der viktige premisser for de in...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo