LTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energi ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Klima, miljø og miljøvennlig energi

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" innebærer en helt nødvendig satsing knyttet til forskning, innovasjon og teknologi for lavutslippssamfunnet. Satsingen knyttet til "Miljøvennlig energi og lavutslippsløsninger" skal forsterke innsatsen mot fornybar energiproduksjon, energibruk, energi politikk, energisystemer og marked og CO2-håndtering. Satsingen på "Klima, polar og miljø" omfatter utvikling av kunnskap om endringer i klimasystemet med hovedvekt på polarområdene, effekter av endringene på natur og samfunn og kunnskap om tiltak for tilpasning til et lavutslippssamfunn. Det omfatter også forskning på økosystemer og biologisk mangfold, forurensing og kretsløp, ressurs og miljøforvaltning. Satsingen knyttet til "Bioøkonomi og forvaltning" er rettet mot landbaserte bioressurser, herunder landbasert matproduksjon, skogbruk og utnyttelse av bioressurser. Innsatsen på "Bærekraftige byregioner og transportsystemer" skal forsterke forskning knyttet til by- og transportplanlegging, samferdselsteknologi, arealbruk og byregionenes kulturelle, sosiale og økonomiske betydning.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

4,5 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

32,4 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Living Norway Colloquium 2021: The ethics and technical know-how of open science in ecology and evolution

We hereby apply for funding to arrange the third Living Norway Colloquium in fall 2021. This colloqium will be arranged as part of the activities of the Living Norway Ecological Data Network. This network bring together eight Norwegian institutions, that have a concerted effort to contribute to F...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

6th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Norsk hydrologiråd ønsker med konferanseserien “Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes” å legge til rette for tettere samarbeid mellom modellgrupper som jobber med modellering av landoverflateprosesser. Den sjette konferansen i rekken er nå under planlegging. Konferanseserien har...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Improved collision risk model for ships passing bridges with exposed foundations with focus on relevance in Norwegian coastal waters

Fra tid til annen mister skip styringen og fraviker fra sin planlagte kurs. Når dette skjer kan det fører til at skipet grunnstøter eller kolliderer med andre skip eller objekter. I noen (få heldigvis) tilfeller kan dette objektet være en bru. Konsekvensen av at et skip kolliderer med ei bru kan ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Transitions in systems of infrastructure. Social and geographical effects of electrification of the transport sector.

Målet med dette prosjekt er å utvikle en bedre forståelse av fordelingseffekter ulike virkemidler har i endring av komplekse system av infrastruktur, og elektrifisering av transportsektoren brukes som eksempel. Norge har sterke virkemidler på plass for å elektrifisere transportsektoren, og slike ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS) Norway and Ocean Thematic Centre (OTC), phase 2

Integrated Carbon Observation System (ICOS) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som danner et observasjonsnettverk for overvåking og analyse av mengden drivhusgasser i atmosfæren. ICOS sørger for uavhangige og pålitelige observasjoner av CO2, metan og andre drivhusgasser. Gjennom observasjone...

Tildelt: kr 34,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland