LTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energi ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Klima, miljø og miljøvennlig energi

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" innebærer en helt nødvendig satsing knyttet til forskning, innovasjon og teknologi for lavutslippssamfunnet. Satsingen knyttet til "Miljøvennlig energi og lavutslippsløsninger" skal forsterke innsatsen mot fornybar energiproduksjon, energibruk, energi politikk, energisystemer og marked og CO2-håndtering. Satsingen på "Klima, polar og miljø" omfatter utvikling av kunnskap om endringer i klimasystemet med hovedvekt på polarområdene, effekter av endringene på natur og samfunn og kunnskap om tiltak for tilpasning til et lavutslippssamfunn. Det omfatter også forskning på økosystemer og biologisk mangfold, forurensing og kretsløp, ressurs og miljøforvaltning. Satsingen knyttet til "Bioøkonomi og forvaltning" er rettet mot landbaserte bioressurser, herunder landbasert matproduksjon, skogbruk og utnyttelse av bioressurser. Innsatsen på "Bærekraftige byregioner og transportsystemer" skal forsterke forskning knyttet til by- og transportplanlegging, samferdselsteknologi, arealbruk og byregionenes kulturelle, sosiale og økonomiske betydning.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

5,4 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

37,1 mrd.

Visning

Fordelt på

UTVALGTE PROSJEKTER

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPort – When AI optimizes port logistics and management

AutoPort-prosjektet vil frigjøre potensialet for optimalisering av effektiviteten i havner for nærskipsfart ved å bruke fremskritt innen AI-planlegging og autonomi innenfor et rammeverk for operasjonsanalyse. Havnene vi fokuserer på er små (dvs. under 250 000 TEU i året) havner for nærskipsfart (...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Improvement and innovation of a BIO-secure Recirculating Aquaculture System for SHRIMP and additional biomass circular production

Akvakultur er en raskt voksende sektor og må doble produksjonen for å møte en forventet 58% økning i fiskekonsumet innen 2050. Resirkulerende akvakultursystem regnes nå som en av de mest bærekraftige og miljøvennlige produksjonsmetodene. BIORAS SHRIMP-prosjektet har som mål å utvikle, forbedre og...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

CIOL – sustainable impregnation for the future

CIOL® er et nytt, rimelig, giftfritt tremodifikasjonssystem, nødvendig for å erstatte tradisjonelle og ikke-bærekraftige alternativer med stort potensiale for CIOL AS og industrielle partnere. Det er viktig å finne bærekraftige, miljøvennlige alternativer til tungmetaller og biocider. Ettersom kr...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Industri møter akademia: Matchmaking for utrulling av geotermiske anlegg for sterke konsortier og gode Forsknings og Utviklingsprosjekt

Vi skal planlegge, arrangere en matchmaking-workshop i Oslo 4. november 2022 hvor industrien, som designer, bygger og drifter geotermiske anlegg, møter forskningsmiljøer som utvikler nye teknologier og konsepter. Det er mange store anlegg i Norge, men potensialet for videre strømbesparelser ved d...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Rettferdig klimaomstilling av mobilitet i by. Hvordan omstille mobiliteten i by for å nå klimamålene på en rettferdig måte.

FNs siste Emission Gap Report, The heat is On erklærer kode rød for menneskeheten. Rapporten beskriver hvordan klimaendringene er i gang, og hvordan verden til nå ikke har lykkes med å møte utfordringene. I følge IEA står transport for 27 prosent av klimagassutslippene. Klimaendringene krever o...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo