LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighet ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Samfunnssikkerhet og samhørighet

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal bidra til å gjøre Norge og verden til et mer robust samfunn. Området omfatter forskning knyttet til "Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjon", hvor kunnskap om betingelser for god integrering, sosiale forskjeller og arbeidsliv står sentralt. Satsingen omfatter også "Global utvikling, ulikhet og demokratibygging", hvor utviklingstrekk utenfor Norge har særlig oppmerksomhet. Satsingen på "Kultur, sivilsamfunn og medienes rolle" skal fremskaffe kunnskap om betingelser for sosial og kulturell samhørighet i Norge og globalt. Satsingsområdet omfatter også forskning rettet mot "Samfunnssikkerhet, sårbarhet og konflikt", hvor digital sårbarhet, matsikkerhet, terror, energiforsyningssikkerhet og helse og naturtrusler er viktige forskningsområder.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

2,1 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

12,5 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Promoting Justice in a Time of Friction: Scandinavian Penal Exports

De skandinaviske statene eksporterer straff – kunnskap, praksiser, personell og lover tilknyttet straffesakskjeden – gjennom sin utenrikspolitikk på spørsmål som spenner fra fengsel og rettslig reform til kvinners rettigheter. Likevel har «straffeeksporter» og hva de sier om skandinavisk straffek...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Incremental Sound Change in Oslo (ISC-Oslo)

The project "Incremental Sound Change in Oslo" (ISC-Oslo) will investigate the socio-demographic origins of five ongoing phonetic changes in a post-hoc phonetic analysis of two corpora from the early 2000s. Working-class children and youth have been identified as one of the main sources of lang...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Politics of Disability Identity

Funksjonshemning er tett forbudet med marginalisering. Selv om rettighetsvernet for funksjonshemmede er kraftig styrket i de senere tiår, både internasjonalt og i en rekke land, skorter det på fremskritt på det sosiale, økonomiske og politiske plan. Gapet mellom kart og terreng er så stort at det...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russian Repertoires of Power in the MENA region

I løpet av det siste tiåret har Russland kommet tilbake som en mer aktiv aktør i Midtøsten og i Nord-Afrika. Dette har utløst en ny dynamikk i regionen der også andre aktører har vitale interesser. Russlands tilnærming til konflikter i regionen i kjølvannet av den arabiske våren og Russlands dire...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

The Corona-crisis, structural change, and macroeconomic policy

Prosjektet analyser økonomiske kriser og strukturelle endringer gjennom unike datakilder, ulike metodologiske tilnærminger og nye økonomiske teorier. Hypotesen er at når økonomien gjennomgår strukturelle endringer kan krisehendelser ha svært ulike konsekvenser for økonomiske konjunkturer og forde...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo