LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne

Målet "Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne" innebærer i første rekke en satsing rettet mot et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landet, hvor også kompetansebygging i regionene står sentralt. Det omfatter også en tydelig satsing på innovasjonstyngdepunkter gjennom sentersatsinger, enten i bredden av innovasjonsområder eller på utvalgte områder. Økt forskningskompetanse i den enkelte bedrift gjennom stipendiatstøtte, er avgjørende for innovasjonsevnen og inngår i satsingen. Målområdet innebærer også en satsing på "Uttesting og kommersialisering av offentlig FoU" for å bidra til ny næringsvirksomhet. Innsatsen rettet mot "Innovasjon i stat og kommune" er underdimensjonert, men viktig for innovasjonsevnen i en sektor som står for halvparten av norsk verdiskaping. Basisbevilgninger og institusjonelle satsinger skal understøtte instituttsektorens helt nødvendige behov for langsiktig kompetanseutvikling og deltakelse i markedet for forskning nasjonalt og internasjonalt.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

9,1 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

64,4 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Drømmer om «Nylænde». Transatlantiske kvinnepolitiske forbindelser 1880-1925

I masseutvandringens tidsalder fra Norge til USA i årene 1880-1925 skjer samtidig en stor kvinnepolitisk mobilisering og en rivende utvikling av kvinners rettigheter i begge land. Kvinnesakskvinner på begge sider av Atlanteren knyttet kontakter og var gjensidig påvirket av hverandre. Disse kontek...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resilient Robotic Autonomy for Underwater Operations in Fish Farms

Dette prosjektet tar sikte på å omforme undervannsoperasjoner i dynamiske, komplekse og visuelt utfordrende omgivelser ved å utvikle ny kunnskap og teknologi som skal etablere robuste autonome løsninger for ubemannede undervannsfartøy (UUV-er). ResiFarm skal adressere operasjoner på fiskefarmer, ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Reference frameworks of peace education: A study of non-formal education as a means of contextualising peace education

Fredsundervisning handler om å inspirere til kompetanseutvikling som bidrar til å skape en fredskultur. En viktig forutsetning, i så måte, er at deltakerne er bevisst hva de forbinder med fred; At de har et referanseverk bestående av blant annet bakgrunnskunnskap, narrativer og antakelser knyttet...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Prediction of ignition and spread of wildfires in Scandinavia: from experiments to models

Global oppvarming skaper høgare temperaturar, mindre regn og lengre periodar med tørre vêrforhold. Slike forhold aukar risikoen for skogbrannar – store, destruktive brannar som spreier seg raskt over skog eller sletter. Slike brannar oppstår no i regionar der dei før var sjeldne, slik som i Nord-...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

VisMeg: Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?

Livmorhalskreft kan forebygges ved at kvinner rutinemessig tar celleprøve fra livmorhalsen. Målet i VisMeg er å utvikle digitale tjenester til deltakere i screeningsprogrammet og helsepersonell som er involvert. Den medisinske utviklingen fører stadig til endringer i prøvetyper og screeninginterv...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo