LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne

Målet "Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne" innebærer i første rekke en satsing rettet mot et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landet, hvor også kompetansebygging i regionene står sentralt. Det omfatter også en tydelig satsing på innovasjonstyngdepunkter gjennom sentersatsinger, enten i bredden av innovasjonsområder eller på utvalgte områder. Økt forskningskompetanse i den enkelte bedrift gjennom stipendiatstøtte, er avgjørende for innovasjonsevnen og inngår i satsingen. Målområdet innebærer også en satsing på "Uttesting og kommersialisering av offentlig FoU" for å bidra til ny næringsvirksomhet. Innsatsen rettet mot "Innovasjon i stat og kommune" er underdimensjonert, men viktig for innovasjonsevnen i en sektor som står for halvparten av norsk verdiskaping. Basisbevilgninger og institusjonelle satsinger skal understøtte instituttsektorens helt nødvendige behov for langsiktig kompetanseutvikling og deltakelse i markedet for forskning nasjonalt og internasjonalt.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

9,1 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

64,4 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Drømmer om «Nylænde». Transatlantiske kvinnepolitiske forbindelser 1880-1925

I masseutvandringens tidsalder fra Norge til USA i årene 1880-1925 skjer samtidig en stor kvinnepolitisk mobilisering og en rivende utvikling av kvinners rettigheter i begge land. Kvinnesakskvinner på begge sider av Atlanteren knyttet kontakter og var gjensidig påvirket av hverandre. Disse kontek...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resilient Robotic Autonomy for Underwater Operations in Fish Farms

Dette prosjektet tar sikte på å omforme undervannsoperasjoner i dynamiske, komplekse og visuelt utfordrende omgivelser ved å utvikle ny kunnskap og teknologi som skal etablere robuste autonome løsninger for ubemannede undervannsfartøy (UUV-er). ResiFarm skal adressere operasjoner på fiskefarmer, ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Reference frameworks of peace education: A study of non-formal education as a means of contextualising peace education

Fredsundervisning handler om å inspirere til kompetanseutvikling som bidrar til å skape en fredskultur. En viktig forutsetning, i så måte, er at deltakerne er bevisst hva de forbinder med fred; At de har et referanseverk bestående av blant annet bakgrunnskunnskap, narrativer og antakelser knyttet...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Prediction of ignition and spread of wildfires in Scandinavia: from experiments to models

Global oppvarming skaper høgare temperaturar, mindre regn og lengre periodar med tørre vêrforhold. Slike forhold aukar risikoen for skogbrannar – store, destruktive brannar som spreier seg raskt over skog eller sletter. Slike brannar oppstår no i regionar der dei før var sjeldne, slik som i Nord-...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Dental socket caps (SCaps) for alveolar bone regeneration.

Hver dag får noen mennesker tennene trukket på grunn av skade eller forskjellige sykdommer. I dag regnes utskifting av manglende eller tapte tenner med tannimplantater som rutine behandling. Noen ganger kan tilheling etter tanntrekking kreve lang tid og dette kan føre til tap av beinmengde der ta...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland