LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne

Målet "Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne" innebærer i første rekke en satsing rettet mot et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landet, hvor også kompetansebygging i regionene står sentralt. Det omfatter også en tydelig satsing på innovasjonstyngdepunkter gjennom sentersatsinger, enten i bredden av innovasjonsområder eller på utvalgte områder. Økt forskningskompetanse i den enkelte bedrift gjennom stipendiatstøtte, er avgjørende for innovasjonsevnen og inngår i satsingen. Målområdet innebærer også en satsing på "Uttesting og kommersialisering av offentlig FoU" for å bidra til ny næringsvirksomhet. Innsatsen rettet mot "Innovasjon i stat og kommune" er underdimensjonert, men viktig for innovasjonsevnen i en sektor som står for halvparten av norsk verdiskaping. Basisbevilgninger og institusjonelle satsinger skal understøtte instituttsektorens helt nødvendige behov for langsiktig kompetanseutvikling og deltakelse i markedet for forskning nasjonalt og internasjonalt.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

8,0 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

75,5 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

EDUCATE: Livsmestring og digital kompetanse i videregående skole i lys av Fagfornyelsen

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om gjennomføringen av Fagfornyelsen i fellesfagene i videregående skole, knyttet til digital kompetanse og livsmestring og samspillet mellom de to. Prosjektet sammenligner undervisning på yrkesfag og studiespesialiserende program, og vil f...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Livsmestring på ungdomstrinnet. En sammenligning av utdanning og kompetanse fra ulike perspektiv.

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om læreres implementering av den nye læreplanen, LK20. Da den nye læreplanen ble tatt i bruk på norske skoler fikk lærere en ny begrepsbank til bruk i undervisningen. Prosjektet vil i størst grad undersøke innføringen av livsmestring i fa...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Brain and behavior in fish: From evolutionary ecology to biomedicine

Sub optimal fish health in aquaculture compromises operational economy and fish welfare. Animals have to balance attention, inhibition of active behavior and cognitive flexibility via internal and external feedback in order to cope with an ever-changing environment. Thus, in order to understand h...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nordisk konferanse: Sammen om medvirkning - en møteplass for brukere, praksisfelt, utdanning og forskning

Brukerperspektiv og brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av helse- og velferdstjenester. God kvalitet forutsetter at disse tjenestene oppleves som nyttige for brukerne, og derfor må erfaringer og synspunkter fra brukerne tas med i tjenesteutviklingen på alle nivåer. Økende forventninge...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

PREDICT: Increasing the extent, transparency, and impact of predictions of population dynamics.

Samtidig som stadig mer urørt natur forsvinner, opplever vi nå svært raske klimaendringer. Det er fortsatt uvisst hvordan ulike plante- og dyrearter vil respondere på disse endringene, og vår evne til å predikere, eller forutsi, slike responser er helt nødvendig for å oppnå god forvaltning og bev...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage