LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne

Målet "Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne" innebærer i første rekke en satsing rettet mot et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landet, hvor også kompetansebygging i regionene står sentralt. Det omfatter også en tydelig satsing på innovasjonstyngdepunkter gjennom sentersatsinger, enten i bredden av innovasjonsområder eller på utvalgte områder. Økt forskningskompetanse i den enkelte bedrift gjennom stipendiatstøtte, er avgjørende for innovasjonsevnen og inngår i satsingen. Målområdet innebærer også en satsing på "Uttesting og kommersialisering av offentlig FoU" for å bidra til ny næringsvirksomhet. Innsatsen rettet mot "Innovasjon i stat og kommune" er underdimensjonert, men viktig for innovasjonsevnen i en sektor som står for halvparten av norsk verdiskaping. Basisbevilgninger og institusjonelle satsinger skal understøtte instituttsektorens helt nødvendige behov for langsiktig kompetanseutvikling og deltakelse i markedet for forskning nasjonalt og internasjonalt.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

10,1 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

74,9 mrd.

Visning

Fordelt på

UTVALGTE PROSJEKTER

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Real-Time Remote Hyperspectral Imaging on Aerial Vehicles and Small Satellites (ARIEL)

Fjernmålingssatellitter og luftfartøyer er i dag uunnværlige verktøy for jordovervåking og for å skaffe kunnskap som kan hjelpe til å forstå jordsystemprosesser og økosystemer. Spesielt er småsatellitteknologien preget av lave utviklingskostnader, energieffektiv elektronikk, og rimelige oppskytin...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPort – When AI optimizes port logistics and management

AutoPort-prosjektet vil frigjøre potensialet for optimalisering av effektiviteten i havner for nærskipsfart ved å bruke fremskritt innen AI-planlegging og autonomi innenfor et rammeverk for operasjonsanalyse. Havnene vi fokuserer på er små (dvs. under 250 000 TEU i året) havner for nærskipsfart (...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: The 9th Seminar on Exercise in Medicine

The Exercise in Medicine seminar is a biannual event hosting national and international experts in lifestyle related diseases. This year we will focus on application of advanced biotechnology methods to increase our understanding of the mechanistical link between physical activity and disease pre...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Underwater Noise DIAPHONIA, Diagnostic framework to assess and predict the impact of underwater noise on marine species

Det marine miljøet påvirkes av støyforurensning fra menneskelig aktivitet. Det er imidlertid svært vanskelig å gjennomføre kliniske og patologiske analyser av levende organismer i det marine miljøet, slik at omfanget av effekter støyforurensning har på marin fauna fortsatt er usikkert. DIAPHONIA ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Improvement and innovation of a BIO-secure Recirculating Aquaculture System for SHRIMP and additional biomass circular production

Akvakultur er en raskt voksende sektor og må doble produksjonen for å møte en forventet 58% økning i fiskekonsumet innen 2050. Resirkulerende akvakultursystem regnes nå som en av de mest bærekraftige og miljøvennlige produksjonsmetodene. BIORAS SHRIMP-prosjektet har som mål å utvikle, forbedre og...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku