LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighet ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Samfunnstryggleik og beredskap

Samfunnstryggleik og beredskap handlar om evna samfunnet har til å førebyggje og handtere hendingar som truar grunnleggjande verdiar og funksjonar og set liv og helse i fare. Regjeringa ønskjer å styrkje dette feltet også gjennom forsking, innovasjon og utdanning. 

TILDELINGER HITTIL I ÅR

1,5 mrd.


TILDELINGER TIDLIGERE ÅR

12,3 mrd.

Visning

Fordelt på

UTVALGTE PROSJEKTER

BIONÆR-Bionæringsprogram

Reducing sheep methane emissions: sustainability in practice via new breeding goals

Kan saueavl være viktig får å bekjempe klimaendringer? Svaret er faktisk ja! Grunnen er at sauer produserer metan, en drivhusgass som bidrar til global oppvarming. Hva om vi kunne avle sauer som slipper ut mindre metan? Dette er selve essensen i prosjektet "Sustain Sheep." I dette internasjonale ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Akershus

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The Russian Hybrid Intelligence State

Hvordan former etterretning russisk innenrikspolitikk og utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dagens Russland karakteriseres ofte som en «KGB-stat». Nåværende og tidligere etterretningsoffiserer, inkludert president Putin, dominerer i økende grad politikk og økonomi, og bringer med seg kultur, verden...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Innlandet

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sesonguavhengig produksjon av regnbueørret

I Norge har det vært en økende trend til å benytte regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) i oppdrett på grunn av dens raske vekst og toleranse for et bredt spekter av miljøforhold. I dag utgjør regnbueørret 5 % av den årlige produksjon av laksefisk i Norge. Produksjonen har økt med 14 % det siste tiå...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Power Politics and Security in the Arctic

Politics and Security in the Arctic (POPSARC) tar utgangspunkt i to overordnede spørsmål. For det første, hva kjennetegner vestlige alliertes tilnærminger til sikkerhet i Arktis de senere årene? For det andre, hva kjennetegner samspillet mellom disse vestlige allierte i Arktis, innenfor nøkkelomr...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

INFRA-Research infrastructures

Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change risks

Adaptation to climate change requires in-depth understanding of climate change driven risks, including their determinants (hazards, exposure and vulnerabilities) and impacts to human, production and natural systems. Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change Risks (IRISCC) is ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Vestland og 3 andre