Prosjektbanken

Prosjektbanken presenterer statistikk og informasjon om prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet fra 2004, EU-prosjekter med norske deltakere og godkjente SkatteFUNN-prosjekter. Statistikken er fordelt på blant annet tema, år, geografi og organisasjon. Prosjektbanken gir også detaljert informasjon om de enkelte prosjektene.

Prosjekter med støtte fra Forskningsrådet:

I prosjektbildet vises totalt tildelt beløp for hele prosjektperioden. Beløpet kan bli endret i løpet av prosjektperioden, men Prosjektbanken viser det til enhver tid gjeldende beløpet.

Statistikksiden viser tildelinger pr år (summen av periodiserte beløp fra prosjektene), men merk at beløpene for inneværende år er tilsagn. Faktiske tildelinger er endelige fra ca 1. mars året etter, når regnskapet er avsluttet.

EU og SkatteFUNN:

I venstremenyen kan du også velge statistikk om EU-prosjekter med norske deltakere og godkjente SkatteFUNN-prosjekter.

eCorda (EU-kommisjonen) er datakilde for dataene fra EU. Dataene er bearbeidet av Forskningsrådet. Beløpene i Prosjektbanken viser kun den delen av prosjektstøtten som norske miljøer har mottatt.

Beløpene i EU-statistikken i Prosjektbanken er fordelt på prosjektenes periode, fra startdato til sluttdato. Dette skiller seg fra hvordan EU-statistikken vanligvis rapporteres, hvor den totale bevilgningen legges til selve utlysningsåret.

Figurene med EU-tall i Prosjektbanken viser prosjekter som har inngått kontrakt, inkludert de prosjektene som er avsluttet. Prosjekter som er innstilt for bevilgning, men som enda ikke har inngått kontrakt, inngår ikke i datautvalget.

Valutakursen for euro til kroner beregnes for prosjektene tilhørende EUs rammeprogrammer Horisont Europa (2021-2027) og Horisont 2020 (2014-2020) som en gjennomsnittskurs for det utlysningsåret (budsjettåret) prosjektet tilhører. For prosjekter fra rammeprogrammet FP7 (2007-2013), brukes en flat kurs på 8 kroner mot en euro..

Statistikken for SkatteFUNN bygger på godkjente SkatteFUNN-prosjekter og bedriftenes budsjetterte SkatteFUNN-støtte. Samlet faktisk støtte er som regel noe lavere enn estimatene. Beløpet fordeles per år i prosjektperioden.

Vi har ikke anledning til å vise godkjent støttebeløp på hvert enkelt SkatteFUNN-prosjekt, men gjennom statistikken kan vi vise aggregerte tall. Merk at dersom utvalget blir for lite (færre enn fem prosjekter), vil godkjent støttebeløp heller ikke vises på aggregert nivå. Det innebærer også at statistikkvisningen ikke alltid er komplett fordi utvalget er for lite. Det vil da komme en forklaringstekst i statistikkvisningen.

Sektorinndeling bygger på SkatteFUNNs egen kategorisering.