Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barns utvikling og levekår i et helhetlig og ressursorientert perspektiv

Tildelt: kr 5,4 mill.

Kunnskap om samspillet mellom for eksempel skole, hjem og nærmiljø og dynamikken i dette, er helt sentral for å forstå ulike forløp i barns levekår og utvikling, også i forhold til ulike former for ekskludering og marginalisering. Prosjektet bygger videre på flere norske og ett nordisk prosjekt omkring temaet sosial kompetanse blant barn og unge, men tar også sikte på å skape ny og bredere kunnskap om hvordan ulike kontekstuelle forhold samvarierer med og virker inn på barns sosiale kompetanse. Barn og un ge fra 11 strategisk valgte kommuner samt deres foreldre og lærere deltar, og det er gjennomført to datainnsamlinger med to års mellomrom. Analysene har hittil særlig dreid seg om hvordan det er rimelig å forstå de ulike oppfatningene barna og ungdommene, foreldrene og lærere har om for eksempel barnas sosiale kompetanse på den ene siden og ulike former for problematferd på den andre siden. I dette inngår analyser av forskjeller og likheter mellom måten gutter og jenter oppfatter seg selv og blir oppfatte t av andre på. Generelt viser det seg, som i tidligere, liknende studier, at de fleste ser ut til å greie seg bra og leve i utviklingsfremmende

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet