Tilbake til søkeresultatene

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning til Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS (Fiskeriforskning)

Tildelt: kr 237,4 mill.

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS (Fiskeriforskning). Fiskeriforskning har som hovedoppgave å fremme og utføre forsknings- og utviklingsarbeid for fiskeri- og havbruksnæri ngen som kan bidra til å utvikle en konkurransedyktig næring og en best mulig utnyttelse og forvaltning av havets ressurser. Forskningen skal bidra til økt verdiskaping bygd på et ansvarlig fiske, og derved medvirke til livskraftige kystsamfunn. Institut tet er flerfaglig med en forskningsprofil som dekker de fleste fagområder i verdikjeden, fra ressursgrunnlaget til konsumentene. Instituttet har en vesentlig oppgave å gjøre forskningsresultatene kjent for næringen, og formidle kunnskap til samfunnet for øvrig. Instituttet er rådgiver for Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og andre myndigheter.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet