Tilbake til søkeresultatene

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Rett, økologi og verdensbilder

Tildelt: kr 1,4 mill.

Den sentrale problemstillingen er hvilken utfordring det økologiske verdensbildet representerer for rett og rettstenkning. Dette verdensbildet bygger på bevisstheten om naturens begrensning, samt erkjennelsen av at menneskene ikke er overordnet naturen, m en en integrert del av den. Disse oppfatningene er ikke kun "subjektive meninger"; de har en aksiomatisk karakter. Derfor kan en si at det økologiske verdensbildet representerer et brudd med det moderne verdensbildet, herunder den moderne retten. Det økol ogiske verdensbildet kan derfor vanskelig inkorporeres i retten, det må i steden representere utgangspunkt for en økologisk basert eller inspirert rett. Spørsmålet er så; hvordan kan en utvikle en rett som bygger på denne økologiske erkjennelsen? Prosjek tet vil undersøke og drøfte tre tilnærminger eller modeller for en øko-rett. Stikkordsmessig kan disse beskrives som rettighetsmodellen, den systemiske modellen og øko-rettsmodellen. Gjennom analysen av de tre modellene vil prosjektet forsøke å vise at de to første bygger på en rettsoppfatning som i seg selv er vanskelig å forene med den økologiske erkjennelsen. Derfor trenger vi en tredje modell, hvor retten selv samt vår rettsoppfatning blir analysert i en økologisk kontekst.

Budsjettformål:

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet