Tilbake til søkeresultatene

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Grunnbevilgning NORSØK

Tildelt: kr 28,0 mill.

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Hovedformålet til NORSØK er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. NORSØK er et forskningsinstitutt og et nasjonalt kompetansesenter innen økologisk landbruk, og arbeider for å nå hovedmålet gjennom forskning, utvikling, rådgiving og informasjon. NORSØK er eneste FOU-instituttet i Norge som kun arbeider innen økologisk landbruk. Forskningen skal være helhetsorientert og tverrfaglig. Følgend e forskningsområder er prioritert ved instituttet - Analyse og utvikling av produksjonssystemer. - Produksjonsmetoder og -strategier for effektiv ressursutnyttelse i økologisk planteproduksjon. - Jordressurser, næringsstoffer og organisk materiale, på gar dsnivå og i verdikjeder. - Dyrevelferd og sykdomsforebyggende arbeid innen husdyrholdet.

Budsjettformål:

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet