Tilbake til søkeresultatene

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

ATLAS-eksperimentet ved LHC

Tildelt: kr 33,6 mill.

ATLAS-eksperimentet er at av de to proton-proton eksperimentene ved LHC. Detektoren bygges av en internasjonal kollaborasjon bestående av 150 universitetsgrupper verden over. Den skal stå ferdig i 2005 og forventes å ta data fram til ca. 2015. Norske univ ersiteter har, sammen med Forskningsrådet, utarbeidet en komplett plan for den norske virksomheten med detektorkonstruksjonen for ATLAS. Forberedende arbeid har pågått siden 1990. Motivasjonen for ATLAS er i første rekke studier av Higgs-mekanismen (oppr innelsen til masse) og CP-brudd (materie-antimaterie asymmetri) og ikke minst et generelt og omfattende program for studier av ny fysikk utover Standard Modellen (Super-Symmetri, søk for substrukturer innen kvarker, leptoner og bosoner, eller andre mer om fattende teorier som kan forene de fundamentale vekselvirkningene vi kjenner i dag). I løpet av perioden 2005-2015 vil man ved analyse av data fra eksperimentet kunne angripe disse fundamentale spørsmålene i full bredde. ATLAS er en naturlig fortsettelse av LEP200 programmet og er nå et hovedprosjekt ved de to institusjonene i Bergen og Oslo. ATLAS-aktiviteten ved Univ. i Bergen er knyttet til bygging av en større del av silisiumstripedektor-systemet for eksperimentet. Bergen, Oslo og Uppsala skal samme n bygge ca. 6m2 av silisiummodulene (480 moduler) for ATLAS i perioden 1998-2000, tilsvarende den innerste sylinderen i barrel området, og levere modulene fullstending testet til endelig installasjon på en karbonfiber-sylinder. I mer detalj: - Norge skal levere alle detektorene for modulene på denne sylinder, en del av kjølesystemet for silisiumdetektoren pluss bidrag til utlesningselektronikken for modulene på denne sylinderen - Uppsala er ansvarlig for leveranse av hybrider og strålingshard elektronikk for modulene - Sammen er de tre gruppene ansvarlig for konstruksjon, testing og leveranse av samtlige 480 moduler - De norske Common Fund forpliktelsene er gitt som ca. 45% av det totale norske bidraget og kan delvis leveres som in-kind komponenter. Comm on Fund bidraget kan innbetales kontant eller som leveranse av godkjente "Common Fund Items" til ATLAS fra Norge. H ovedtyngden av ATLAS Common Fund dekker magnetsystemene, kryogenikksystemer og generell infrastruktur i det eksperimentelle området. Dette vil knyttes til prosjekter der norsk industri leverer varer og tjenester til CERN (f.eks. i forbindelse med ventilas jon/kjøleproblemer i det eksperimentelle området ved ProNorse, kryogenikk-studier for ATLAS superledende magneter i samarbeid med NTNU. " Finite Element Analysis" av ATLAS bærekonstruksjon i samarbeid med Matematisk Institutt-UiO eller konstruksjon av kryo stat og vakuumtank for de superledende toroidmagnetene). Samlet utgjør aktiviteten innen ATLAS en bred norsk innsats innen instrumenteri ng for partikkelfysikk ved CERN.

Budsjettformål:

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet