Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Sosiale velferdstiltak, maktutøvelse og motstand. Forholdet mellom tatere og det offentlige.......... (Dr.gr.stip. Karen-Sofie Pettersen)

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektet vil søke å bidra til en bedre forståelse av maktutøvelse og motstand i forholdet mellom givere og mottakere av sosiale hjelpetiltak. Ventelig er samspillet mellom makt og motstand viktig for å forstå dynamikken i slike relasjoner. Medlemmer av målgruppen for tiltak kan i større eller mindre utstrekning unndra seg eller beskytte seg mot den kontrollen de søkes utsatt for. Personer som lett oppfattes som avmektige objekter for andre tiltak kan ventelig være mer aktivt handlende (subjekter) enn h va de i første øyekast synes å være. Det teoretiske perspektivet er inspirert av Erving Goffmann og Michel Foucault, og vil tjene som grunnlag for en empirisk undersøkelse av forholdet mellom taterfamilier på den ene siden og Norsk Misjon blant Hjemløse ( "Misjonen") og representanter for lokale myndigheter på den andre siden i saker som dreide seg om omsorgen for taternes barn. Undersøkelsen vil bli basert på kvalitative intervjuer med et utvalg av berørte tatere og representanter for Misjonen og lokale m yndigheter, samt arkivstudier av foreliggende materiale.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet