Tilbake til søkeresultatene

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Kvantitativ analyse av endringer av karplantefloraen i kulturlandskapet mellom 1960 og 2000

Tildelt: kr 1,1 mill.

Nes og Helgøya (Ringsaker kommune, Hedmark; ca 100 km2) er det eneste kulturlandskapet i Norge som ble "totalinventert" med hensyn på karplanter mens det ennå hadde tilnærmet tradisjonell jordbruksdrift (ca. 1960). Dette, sammen med en rik tilg ang på stedfestede historiske data for bruk av landskapets ulike teiger til ulik tid, gjør det mulig på en kvantitativ måte å analysere endring av artsmangfold over tid i forhold til natur og kulturhistorie. Tidsdynamikken blir analysert på tre nivå: arts nivå, samfunnsnivå og landskapsnivå. Resultatene vil bli formidlet gjennom en formidlingsplan som har som formål å bidra til et lokalt økonomisk forsvarlig jord og skogbruk samtidig som kulturlandskapets biologiske mangfold

Budsjettformål:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet