Tilbake til søkeresultatene

HELSESAM-Helse og samfunn

Matvaner og tverrkulturell kommunikasjon i forebyggende øyemed

Tildelt: kr 1,3 mill.

Ernæringsinformasjon og kostholdsveiledning er viktige virkemidler i forebyggende helsearbeid. Det kulturelle mangfoldet i Norge, som i andre industrialiserte land, synliggjør utfordringer i dette arbeidet. Prosjektet fokuserer på kostholdsrelaterte aspe kter ved forebyggende helsearbeid. Hensikten er å bidra med dypere forståelse av forhold som er nødvendige for bedre å kunne tilrettelegge kostholdsveiledning overfor en spesifikk målgruppe (innvandrere med pakistansk bakgrunn). Slike forhold er på den en e siden de forventninger som stilles til veiledningssituasjonen av så vel norske helsearbeidere som av personer med innvandrerbakgrunn, og hvordan ernæringsopplysning tolkes og implementeres av innvandrerbefolkningen. På den andre siden vil også kunnskap om gruppens matvaner og deres oppfatninger om mat og helse ha stor betydning for kvaliteten av kostholdsveiledningen. Studien er todelt. Kvalitative intervjuteknikker benyttes. I del 1 (gjensidige forventninger til og fortolkning av ernæringsopplysn ing) er dette dybdeintervjuer blant norske helsearbeidere i innvandrertette bydeler I Oslo, og dybdeintervjuer blant de av deres klienter med pakistansk bakgrunn som har fått kostholdsveiledning. I del 2 (matvaner i kulturelt perspektiv) inngå r en større gruppe kvinner med pakistansk bakgrunn, og problemstillingene belyses ved kvalitative intervjuer der man også går inn på gårsdagens matinntak og spisemønster (modifisert variant av kostholdsmetoden 24timers recall). Studien vil generere kunns kap som bør bidra til utforming overfor målgruppen.

Budsjettformål:

HELSESAM-Helse og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet