Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kvinnene i de kristelige organisasjonene og prosessen fram mot formelle rettigheter 1889-1912. (Stip: Kristin Norseth)

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektnummer:

129417

Prosjektperiode:

1999 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I perioden 1889-1912 innførte de fleste kristelige organisasjonene stemmerett og begrenset valgbarhet for kvinner. Kvinnene gjorde seg tidlig gjeldende i kristelig organisasjonsarbeid. Dette medvirket til å trekke kvinnene ut av hjemmet og inn på den offe ntlige arena. Stemmerett og valgbarhet står som parametre på kvinnenes erobring av offentligheten og indikerer dermed dyptgripende endringer i kirkens kvinnesyn, både hos menn og kvinner. Forandringene ble ikke kjempet fram av progressive menn. De hadde s ammenheng med kvinners egenaktivitet og ser derfor ut til å være drevet fram av kvinner selv. Prosessen skal primært ses fra kvinners synsvinkel. Prosjektet vil ta for seg kvinner som ved århundreskiftet hadde framskutte lederposisjoner i det kristelige arbeidet og de kvinnebevegelser de ledet, for å finne ut hva de stod for ideologisk og teologisk, hvilken innflytelse de utøvde, hvor de hentet sine synspunkter fra, hva slags relasjoner de hadde til andre kvinneorganisasjoner og ledelse i norsk kristenl iv. Prosessen skal også belyses ved hjelp av kildemateriale vedrørende kvinners stemmerett og valgbarhet fra de kristelige organisasjonene og Den norske kirke. Dette perspektivet er en nødvendig referanseramme for å beskrive og analysere utviklingsprosess en og vurdere kvinnenes spesifikke bidrag.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet