Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Småfesemin

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektnummer:

130242

Prosjektperiode:

1999 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I Norge har semin med frossen sæd blitt brukt siden 1975 i et begrenset omfang ved eliteparinger i væreringer i bukkeringer. I gjennomsnitt har rundt 1000 geiter og 4000 søyer blitt inseminert hvert år. Dagens skjukdomssituasjon, hvor vi bruker betydelige ressurser på å bekjempe skrapesjuka, har gjort at det er et sterkt ønske om økt bruk av semin både fra Statens dyrehelsetilsyn og småfenæringa. I tillegg til redusert smittefare, kan økt bruk av semin gi større avlsframgang. Dessverre har fruktbarhetsres ultatene ved bruk av frossen sæd på sau gått ned de siste åra. I 1996-1997 ble det gjennomført et toårig prosjekt med utprøving av fersk sær på sau med gode resultater. Fra og med 1998 blir det åpnet for utvidet eierinseminasjon, noe som vil gjøre det mul ig å redusere kostnadene ved semin med nærmere 100 kroner pr. innlegg. På bakgrunn av dette ønsker Norsk sau- og geitalslag å sette i gang et fireårig samarbeidsprosjekt for forskning på småfesemin. Samarbeidspartnere er NRF, Norsvinn og NVH. Alle partene vil bidra med betydelig ressurser i prosjektet. Målet er å ansette en forsker i hel stilling i fire år, som skal lede og gjennomføre forskninga. Det vil bli utført både laboratorieforsøk og feltutprøvinger.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet