Tilbake til søkeresultatene

REISE-3-Reiselivsforskning

Individualisering som tendens i reiselivet.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

130409

Prosjektperiode:

1999 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Dersom en i reiselivsmarkedene ser individualiseringstendenser, gjenspeiler dette generelle samfunnstendenser. En nærmere undersøkelse av temaet baseres derfor i et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig teorifundament. Stikkord er individ, kultur og marked. D ette betyr en tilnærming ut fra kombinasjoner av psykologisk/sosialpsykologisk, sosiologisk, antropologisk og markedsfaglig begrepsbruk og teoribasis. Sentralt står individet, selvet og selvpresentasjonen, videre individets identitet, livsstil og frihet s om konsument, og dessuten de samfunnsmessige overbygninger ideologisk og strukturelt. På produksjonssiden bl.a. i aktørbildet, i produksjons- og distribusjonsmåter og i innovasjonstakten. På markedssiden bl.a. i kjøpsatferd og konsum, i holdningen til hva reise og ferien er, i faktisk turistatferd, og i vurderingen av risiko. For prosjektet skisseres fire hovedproblemstillinger. For det første, og grunnleggende, individualiseringen som allmenn og reiselivsmessig tendens, belyst gjennom litteraturstudier og empirisk ved hjelp av dybdeintervjuer av alenereisende og en nasjonal representativ survey undersøkelse omfattende ca. 1200 netto respodenter. For det andre, individualiseringens ytringsformer i reiselivet, dvs. hvordan dette materialiseres i turister s reisemåter og reisevalg (siste og neste feriereise). Den tredje problemstillingen er selvoppfatninger og selvpresentasjon i reiselivet, dvs. hvordan en i reiselivet kan eksponere sin individualitet og hvorledes aspekter ved selvoppfatningen (verdier og personlige oppfatninger) er forbundet med reiseatferd. Både de to kvalitative feltarbeidene som er gjennomført og den kvantitative (survey) undersøkelsen fokuserer på disse forholdene. Den fjerde problemstillingen gjelder individualitet i kjøpsatferd (pr eferanser) og vurderinger av reiser (og innhold i reiseforløpet), områder som også omfattes av de nevnte datainnsamlingene.

Budsjettformål:

REISE-3-Reiselivsforskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet