Tilbake til søkeresultatene

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Soil and Forest Degradation in Marginalised Agriculture of Nepal

Tildelt: kr 2,2 mill.

Nepal er utsatt for verdens mest akutte problemer med hensyn til jorderosjon og avskogning. Dette skyldes primært et marginalisert jordbruk, overbeiting, og skoghogst for brensel og trevirke. Inngående kunnskaper i komplekse og beslektede fenomener mangle r fremdeles. Prosjektet representerer en innsats av et tverrfaglig team av forskere fra Norge, Nepal og andre internasjonale institusjoner, for å øke vår forståelse av komplekse problemstillinger gjennom feltforsøk, kartlegging av sosiale og økonomiske fo rhold og ved å utvikle bioøkonomiske modeller for utvalgte områder i Nepal. Hovedvekt blir lagt på å fange opp endringer i jordbruks- og husdyrbruksproduksjon, inntektsutvikling, forvalting av naturressurser forårsaket av teknologisk utvikling, befolkning svekst, og markedsforhold over tid. 1 tillegg til å demonstrere gjenoppretting av produktivitet og forbedring av miljø gjennom jordkonservering og restaurering av degradert jord, er feltforsøkene forventet å tjene som faste fasiliteter for videre forsking s- og utviklingsaktiviteter i Nepal. De oppnådde resultater fra bioøkonomisk modellering vil gi en teoretisk forståelse for å identifisere den relative betydningen av forskjellige faktorer. Disse kunnskapene kan da anvendes av politiske planleggere, og na sjonale og internasjonale organer for å oppnå bærekraftig forvalting av naturressurser ved å bremse de ovennevnte degraderingsprosessene.

Budsjettformål:

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet