Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Unge voksne med utviklingshemning. En studie av familier med etnisk minoritetsbakgrunn.

Tildelt: kr 1,1 mill.

Hovedmålsetningen med undersøkelsen var å bidra med ny kunnskap om unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn. Den belyser spesielt forhold knyttet til privat omsorg og offentlig tiltak for utviklingshemmede, som f.eks. avlastning, betydningen av kjønn i f orhold til omsorg og konsekvenser av omsorg for omsorgsytere i familiene. Kvinners situasjon som omsorgsytere er spesielt vektlagt. Undersøkelsen tar også opp familienes forhold til trygdeetaten, spesielt uføretrygd. I tillegg belyser undersøkelsen utford ringer for hjelpeapparatet i forhold til det å yte tjenester overfor etniske minoritetsgrupper. Undersøkelsen omfatter 16 unge voksne med utviklingshemning i alderen 18 til 30 og deres familier. De var bosatt i Akershus, Buskerud og Oslo. Familiene hadde bakgrunn fra det indiske subkontinent, Midtøsten og Nord-Afrika. I tillegg omfatter prosjektet o ffentlige tjenesteytere og samhandlingen mellom familiene og hjelpeapparatet. Undersøkelsen er basert på et antropologisk feltarbeid (over en to-årsperiode i 2000-2002) med bruk av ulike metoder, som bl.a. intervjuer i form av samtaler med familiemedlemmer og tjenesteytere, observasjon av møter mellom familiene og tjenesteyterne og temamøter (fokusgrupper) med flere fagfolk samlet.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet