Tilbake til søkeresultatene

REGUT-Regional utvikling

Områdegranskning - Nord-Norge: Finnmark og Nord-Troms

Tildelt: kr 1,8 mill.

Områdegranskningen av Finnmark/Nord-Troms har som hovedmål att syntetisere: Dels strukturanalyser av befolkningsutvikling, bosettingsmønster, arbeidsmarkedssituasjonen og velferdstilbud i forhold til andre norske regioner og i forhold til nordiske nordregioner, dels analyser av lokale og regionale vekst-og utviklingsprosesser i Finnmark/Nord-Troms. Områdegranskingens syntese skal i hovedsak utvikles ut fra fem delstudier: - "Flyttebevegelser på 1990-tallet" skal gi kunnskap om de aktuelle fly ttebevegelsene samt å se trekken i forhold til utviklingen innen næringsliv og arbeidsmarked framover. - "Strukturendringer i nordlige arbeidsmarkeder", behandler i hovedsak endringer i arbeidsmarkedenes segmenter. - "Analyser av regionen(ene)s fu nksjoner" vil analysere de ulike bo- og arbeidsmarkedsregionenes status, funksjoner og rolle i sentersystemet i Nord-Troms og Finnmark, men også i forhold til sentersystemet i landsdelen (spesielt Tromsø) og landet (spesielt Oslo). - Delstudien "Utvik lingsarbeid i fylke og kommuner, samt interkommunalt samarbeid for regional utvikling i Finnmark og Nord-Troms" skal identifisere og forklare noen ulike typer av lokale konteksters betydning i relasjon til politiske ideologier og handlingsmønster i utvikl ingsarbeid og interkommunalt samarbeid. - I delstudien "Analyse av næringsaktørenes læringsprosesser i lokale kontekster" legges vekt på å koble de enkelte næringsaktørenes/bedriftenes type av bedriftsideologi og sammenhengende strategier, til deres f orhold til den lokale kontekst de har sin virksomhet innenfor.

Budsjettformål:

REGUT-Regional utvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet