Tilbake til søkeresultatene

REGUT-Regional utvikling

Regional utvikling i Trøndelag og Namdal

Tildelt: kr 1,8 mill.

Områdestudiens målsetting om å gi et mest mulig komplett bilde av den langsiktige regionale utviklingen i Trøndelag og Namdalen realiseres gjennom fire tematiske delprosjekter. Disse dekker programnotatets to første temaområder, næringsliv og sysselsettin g (N) og funksjonelle regioner og flytting (F): - Industrialiseringsmodeller i landbruket (F) - Næringsliv og sysselsetting (N2) - Senterstruktur og serviceforsyning (F1) - Flyttemønster og bostedsvalg (F2) Dernest vil det bli gjennomført to synteseprosjekter (S), som tematisk også dekker programnotatets tredje og fjerde tema, nemlig planleggingen og styringssystemet: - Den planlagte Namdalen? (S1) - Trøndelag 2000 (S2) Felles for disse prosjektene er at de skal syntetisere kunns kap fra de foran nevnte delprosjektene. Namdalsstudien bygger også på materiale fra det andre synteseprosjektet: Trøndelag 2000, som her er kalt et "bakteppe" for Namdalen. Omvendt inngår Namdalen som den mer dybdeborende casestudien i Trøndelagsprosjekte t som helhet.

Budsjettformål:

REGUT-Regional utvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet