Tilbake til søkeresultatene

REGUT-Regional utvikling

Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektet skal studere regional utvikling på Nord-Vestlandet, med vekt på tre kjerneregioner. Med regional utvikling forstås primært utviklingsmønstre i folketall og -sammensetning. Det er en hovedidé at en gjennom sammenligninger mellom kjerneområder so m grenser opp til hverandre kan skape et grunnlag for å forstå hvilke mekanismer som skaper endringer i folketallsutviklingen, og hvorfor utviklingsmønstre eventuelt varierer. Prosjektet vil fokusere på både arbeidsplasstilbud og "bostedsattraktivitet" so m grunnlag for folketallsutvikling i området. Dette vil skje gjennom delprosjekter som tar opp problemstillinger knyttet til næringskulturer og innovasjon, kunnskap og innovasjon, bostedsattraktivitet i regionene og transportsystemets betydning for region al innovasjon.

Budsjettformål:

REGUT-Regional utvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet