Tilbake til søkeresultatene

REGUT-Regional utvikling

Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Sør-Østerdalen og Glåmdalen.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Et hovedperspektiv i prosjektet er samspillet mellom regionale utviklingsprosesser og offentlig planlegging og politikk. Med regionale utviklingsprosesser forstås det en del endring i arbeids- og næringsliv, næringsmessig restrukturering og nye former for regional arbeidsdeling, dels sosiale og demografiske endringsprosesser, endringer i flytte- og pendlingsmønsteret, nye bopreferanser og konsekvenser for bosettingsmønsteret. Det er altså et vidt begrep om regional utvikling som legges til grunn, fordi en mener samspillet mellom økonomiske og sosiale prosesser er vesentlig for å forstå regional utvikling. Prosjektets utgangspunkt for å studere samspillet mellom regionale utviklingsprosesser og offentlig politikk og planlegging i indre deler av Østlandet, er en antakelse om at det finnes en egen innlandsproblematikk. Hva denne problematikken har bestått av og består i, og om og hvor den er å finne, er blant de spørsmål prosjektet ønsker å belyse gjennom områdegranskingen. Av innlandsområder er Sør-Østerd alen og Glåmdalen interessante områder for å studere samspillet mellom offentlige og private aktører, for å studere omstillingene i skog- og jordbruksbaserte næringer. Sør-Østerdalen med Rendalen er i tillegg interessante områder i uttynningssammenheng. Prosjektet består av fem delprosjekter pluss en syntese. Faglig støttes prosjektet av andre oppdrag Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark har i området.

Budsjettformål:

REGUT-Regional utvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet