Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

BRUK AV VASSDRAGSSIMULATOREN FOR Å OPTIMALISERE FISKEPRODUKSJON VED TERSKELBYGGING I REGULERTE VASSDRAG

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

133306

Prosjektperiode:

2000 - 2005

Organisasjon:

Geografi:

Kraftbransjen bruker årlig store beløp til fiskeforbedringstiltak. Riktig plassering og utforming av terskler kan gi fisken bedre leveforhold i regulerte vassdrag og samtidig redusere de årlige kostnadene til fiskeforbedringstiltak. Gjennom prosjektet vil BKK Rådgivning i samarbeid med LFI ved Universitetet i Bergen bruke vassdragssimulatoren til å bedre kunne forutsi virkninger av eksisterende og planlagte kraftutbygginger. Dette vil de oppnå gjennom fiskeribiologiske undersøkelser og modelleringer/simul eringer i Habitatmodellen. Eventuelle nye terskler kan dermed plasseres og bygges slik at de gir best mulige oppvekstvilkår for fisk i regulerte vassdrag. SINTEF B&M vil bli brukt som veiledere og kvalitetssikrere av arbeidet. Prosjektet vil bestå av føl gende deloppgaver: - Innhenting av hydrofysiske data for terskelstedet og referansestrekning. - Forundersøkelser. Innhenting av fiskeribiologiske data. Utarbeidelse av preferansekurve for Modalselva. - Modellering og tilrettelegging for simule ringer i Habitatmodellen. - <.zeta.>rlige simuleringer i Habitatmodellen for vurdering av langtidsvirkningene av terskelbygging. - Kvalitetssikring av metoder. - Etterundersøkelser.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer