Tilbake til søkeresultatene

SARS-SARS Intenational Center

Sars International Center

Tildelt: kr 217,0 mill.

Sarssenteret er et internasjonalt forskningssenter etablert etter et initiativ fra Norges forskningsråd, Kirke- Undervisnings- og Forskningsdepartementet og Universitetet i Bergen. Oppbyggingen av Sarssenteret startet i 1997, og i dag jobber 32 personer f ra 14 ulike land ved senteret (Canada, Danmark, Frankrike, Italia, Israel, Kina, Korea, Norge, Russland, Singapore, Sverige, Storbritannia, Tyskland og USA. Hovedmålsettingen til Sarssenteret er å studere grunnleggende marinbiologiske prosesser gjennom m olekylære, funksjonelle og komparative tilnærmelsesmåter. Fem til syv forskningsgrupper vil ha sin arbeidsplass ved senteret. Hver gruppe ledes av en internasjonalt rekruttert gruppeleder, tilsatt for seks år. Fem forskningsgrupper er i dag etablert ved s enteret og alle gruppene arbeider i tilknytning til forskningsprogrammet "comparative molecular biology of marine animals". Senterets forskningsprogram er utviklet gjennom et samarbeid mellom Sarssenteret, senterets vitenskapelige rådgivningskomite (SAC) og Norges forskningsråd. Nåværende forskning fokuserer på genom-organisering, genregulering og utviklingsbiologiske prosesser hos marine evertebrater og vertebrater, med hovedvekt på lavere ryggstrengsdyr (chordater) og modellfisk. Senteret har etablert en ny modell organisme -den pelagiske tinikaten Oikopleura (halesekkedyr)- i samarbeid med flere utenlandske forskningsinstitusjoner. Gjennom å synliggjøre og utvikle ny kunnskap om marine organismer ønsker senteret å knytte til seg unge molekylærbiolog er som vil arbeide med marin forskning samt få marinbiologer til å benytte molekylærbiologiske tilnærmelsesmåter. Sarssenteret har allede rekruttert 14 hovedfags- og doktorgradsstudenter. Tilsvarende forskningsaktiviteter bør og fremmes i institusjoner so m Sarssenteret samarbeider med, både innenlands og i utlandet. Senteret ønsker og å tilby teoretisk og praktisk undervisning til norske og europeiske studenter, og fikk i 1999 status som Marie Curie trengingssenter for europeiske doktorgradsstudenter. For å styrke og utvikle fagfeltet sprer også senteret kunnskap gjennom å arrangere internasjonale seminarer og arbeidsmøter.

Budsjettformål:

SARS-SARS Intenational Center

Finansieringskilder