Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

The closing of the Norwegian commons - fisheries management in Norwegian fisheries 1930-2000

Tildelt: kr 0,50 mill.

Lukking av det som betegnes som fiskeriallmenningen har vært et sentralt stridsspørsmål i Norge, spesielt i de ti sist årene. Mens noen ser dette som et politisk overgrep overfor fiskere med hevdvunne rettigheter, vil andre framstille prosessen som en nat urlig følge av teknisk rasjonalisering, hvor hver enkelt fisker er i stand til å fange stadig mer, noe som nødvendiggjør lukkemekanismer, forutsatt at totalkvotene skal overholdes. Hensikten med dette arbeidet er å få satt lukkeprosessen i et historisk pe rspektiv, hvor linjene trekkes tilbake til 1930-tallet og hvor en kan følge ulike lukkeprosesser over en periode på 70 år, fra 1930 til dagens situasjon hvor de fleste fiskerier nå er effektivt lukket for nykommere (uten konsesjon, kvote eller fartøy med rettigheter) Som det framgår av de sentrale forskningsspørsmålene ovenfor ønsker vi å kartlegge både aktører, prosesser, virkemidler og resultater. Spesiell vekt vil bli lagt på fiskerivitenskapen som premissleverandør (og tidvis som direkte aktør) for ulike typer til tak. Intensjonen er på den ene siden å vise at pga. aktører, naturgitte forhold, organisasjoner og maktforhold fikk lukkeprosessen i Norge et særegent forløp. På den annen side er selve lukkingen er allmenn prosess i andre land ”som vi naturlig kan sammen ligne oss med”. Derav intensjonen om et komparativt siktemål, fortrinnsvis med et land som har valgt en helt annen tilnærming enn den norske (New Zeeland) Endelig er et meningen at prosjektet bør munne ut i en bok på engelsk, ettersom det ikke finnes noen samlet framstilling av dette temaet på engelsk.

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet