Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Barn og ungdoms preferanser og innflytelse i valg av fisk og fiskeprodukter.

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

133518

Prosjektperiode:

2000 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Prosjektet er bygd opp av to delprosjekter hvor vi har valgt å analysere barn/ungdom ut fra to ulike markedsperspektiver; som et eget primærmarked og som et innflytelsesmarked. Den første studien legger vekt på å forklare og forstå barn og ungdoms prefera nser for fisk og middagsretter gjennom en landsomfattende spørreskjemaundersøkelse. Resultatene vil bli bearbeidet ved hjelp av multidimensjonale skaleringsmetoder (MDS) og klyngeanalyse. Resultatene fra denne studien vil bli videreført i en landsomfatten de og mer representativ spørreundersøkelse hvor preferanser, holdninger, motiver og forbrukervarible til foresatte vil bli belyst i tillegg til barnas preferanser og holdninger. En målemodell og en strukturmodell vil utvikles og testes (i LISREL) for å fo rklare årsaker til og konsekvenser av barn og ungdoms innflytelse i familiens valg av fisk og fiskeprodukter som middagsmat. Samlet sett vil dette prosjektet bidra til å få frem oppdatert og relevant kunnskap om forbrukeratferd og markedstrender på et området som tidligere ikke er empirisk belyst. Forskningsmessig vil prosjektet utvikle og tilpasse teorier og metoder som er nyttige i forskning på produkt- og markedsutvikling (produktposisjone ring, markedssegmentering), forbrukeradferd (referansegruppeteori, ”family food consumption behavior”) og design/forskningsmetoder (barn/ungdom, MDS, survey-format og proxy-rapportering).

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet