Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Molekylær mikrobiell økologi på ammoniakkoksiderende bakterier (AOB) fra jord - studier av forekomst, fylogeni vekst og bioremediering

Tildelt: kr 1,5 mill.

Gjennom nitrifikasjon oksideres ammonium til nitrat, en prosess som utføres av ammoniakkoksiderende og nitrittoksiderende bakterier. Ammoniakkoksiderende bakterier (AOB) er dermed ansvarlige for ett av trinnene i den globale nitrogensyklus, og har derfor direkte innvirkning på den økologiske balansen i jord og vann. I jord er ammonium (+) bundet til jordpartikler, mens nitrat (-) er ubundet, og dermed blir nitrogen lettere tilgjengelig for planterøttene gjennom nitrifikasjonsprosessen. På den annen side b idrar nitrifikasjonen til avrenning fra jord, slik at man får eutrofiering av vann og innsjøer ved høyt nitrogeninnhold i jorda. AOB virker detoksifiserende på en rekke svovel- og klorforbindelse, og de kan redusere kvikksølvsalter. I sum gjør dette ammon iakkoksidantene til økologisk viktige organismer, og deres vekst og overlevelse bør studeres grundig. Vi søker om å bygge videre på et stort kartlegging- og karakteriseringsarbeid som er gjort gjennom to tidligere prosjekter i NFR. . I disse arbeidene er det gjort grundige fylogenetiske studier, samt en grunnleggende genetisk karekterisering av enzymer som er viktige for vekst på ammonium og karbondioksyd. RuBisCO fra AOB er vist å ha strukturelle egenskaper som aldri er observert. Kvikksølvresistens- og ureasegener er identifisert. Genregulering av AOB vil bli studert, samt mulige mønstre for horisontal spredning av gener.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet