Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Harmoni på bekostning av økologi? En analyse av øko-diskursens betydning for markedet

Tildelt: kr 1,9 mill.

Forholdet mellom det økologiske og det konvensjonelle landbruksmiljøet i Norge og Danmark syne å være av særs ulik karakter. Mens det økologiske og det konvensjonelle miljøet i Norge synes som å ha fulgt det vi kan betegne som en samarbeidslinje, har man i Danmark i større grad fulgt en konfrontasjonslinje. Holdningsundersøkelser blant forbrukerne kan tyde på at den potensielle etterspørselen er stor, men samtidig er det en kjensgjerning at omsetningen av økologiske matvarer i Norge er lav. Ved å skille m ellom etterspørsel etter og omsetning av økologiske varer, vil man bedre kunne forklare den lave omsetningen og dermed også utforme en politikk som bedre er i samsvar med forbrukernes ønsker og adferd i markedet. Framveksten av det økologiske landbruket k an betraktes som en motreaksjon på industrialiseringen av det konvensjonelle landbruket. Dette betyr i neste omgang at forbrukernes syn på i hvor stor grad det nasjonale konvensjonelle landbruket er på kollisjonskurs med hensynet til miljø, dyr og helse, vil måtte ha betydning for framveksten av et økologisk alternativ. Detter perspektivet vil ligge til grunn for denne studien. og vil stå sentralt i komparasjonen mellom Norge og Danmark. Empirisk legger vi i denne studien opp til å sammenligne både norske og danske forbrukeres holdninger og adferd og økodiskursen i de to landene.

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet