Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Nye rammebetingelser for næringsmiddelindustrien

Tildelt: kr 9,5 mill.

Endrede rammebetingelser, blant annet som følge av internasjonale handelsavtaler (WTO og EØS) medfører store utfordringer for norsk næringsmiddelindustri. Denne industrien har økende betydning for sysselsetting og verdiskaping innenfor matvaresektoren . Ø kt konkurranse fra import, endringer i etterspørselen og nye standarder medfører store utfordringer for industrien. Endringene vil påvirke industriens struktur, lønnsomhet og muligheter i markedet. SP "Nye rammebetingelser for næringsmiddelindustrien" vil konsentrere seg om forskningstema, teori og metoder knyttet til regulering og virkemiddelbruk på områdene produksjon av og handel med matvarer. Aktuelle problemstillinger er: - Hvordan endringer i internasjonale handelsavtaler påvirker næringsmiddelindus triens konkurransesituasjon i markedene. triens - Hvordan regulering og virkemiddelbruk overfor næringsmiddelindustrien virkerpå bl.a. kostnads- og prisforhold på bl.a. - Hva skjer med samvirkeforetakene når rollen som markedsregulator bygges ned? - Hvordan nye markeds- og etterspørselsforhold påvirker ulike bransjer og bedrifter -Problemstillingene skal analyseres teoretisk med elementer fra bl.a. reguleringsteori, industrial organization, principal-agent t eori, transaksjonskostnadsteori. Anvendelser, videreutvikling av modellverktøy som JORDMOD og empiriske undersøkelser skal øke brukernytten av NILFs forskning og kompetanse på de økonomiske og organisatoriske forhold i norsk næringsmiddelindustri. Vi vil legge vekt på å ha utstrakt kontakt med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt gjennom dr.grads. veiledning, utenlands-opphold, forskerutveksling og seminarer. tenlands-

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet