Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Næringsstrategier innenfor regionale matvaresystemer (REGMAT) - et strategisk instituttprogram

Tildelt: kr 9,5 mill.

Et sentralt spørsmål innenfor matvaresystemet er hvordan bedrifter og lokalsamfunn hver for seg og spesielt sammen kan bidra til at lokalt forankra næringsmiddelvirksomhet kan overleve og utvikles i en stadig økende konkurranse. På den måten kan de bidra til livskraftige distrikter. Endringer i rammevilkårene krever kompetanse om mulige strategier og organisatoriske tilpasninger hos aktører både i bedrifter og deres lokalsamfunn. Dette strategiske instituttprogrammet er et samarbeid mellom Senter for byg deforskning og Nordlandsforskning. Det legges vekt på forskning knyttet til kompetansemessige, strategiske og organisatoriske utfordringer i samspillet mellom primærprodusenter, foredlingsindustri og lokalsamfunnet i distriktene. Sentrale studieområder er : (a) samspill og nettverk mellom næringsmiddelbedrifter og deres lokalsamfunn, (b) vilkår for utvikling av småskala næringsmiddelbedrifter i distriktene og (c) strategier for overlevelse og utvikling blant primærprodusenter. Programmet har en flersektor ell (jordbruk, fiskeri og oppdrett) og flerfaglig samfunnsvitenskaplig tilnærming (økonomisk organisasjonsteori, økonomisk sosiologi og bygdesosiologi). Programmet legger vekt på doktorgradsutdanning, videreutdanning av forskere, nettverksbygging for å ut vikle kompetansemiljø og formidling.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet