Tilbake til søkeresultatene

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND. Kystlandskap i endring - en analyse av muligheter og konflikter i kjølvannet av økende fisketurisme i Nord-Norge.

Tildelt: kr 1,4 mill.

Det nordnorske kystlandskapet er i endring. De natur- og kulturmiljøer som tidligere var tilknyttet fiskerinæringa tas nå i økende grad i bruk til reiselivsrelaterte formål. Dette er spesielt synlig innenfor fisketurisme, en type reiselivsaktivitet som er i sterk vekst. En ser allerede fysiske konsekvenser på natur- og kulturmiljø av denne veksten og av de krav til tilrettelegging som stilles innenfor dette markedssegmentet. Reiselivsnæringens bruk av kystlandskapet til fisketurisme, kommer til dels i kon flikt med andre næringers og verneinteressers perspektiver på bruk av det samme landskapet. I kjølvannet av denne typen kryssende interesser ser en nå konturene av en offentlig diskurs på temaet fisketurisme i Nord-Norge. Norut Samfunnsforskning AS ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt hvor fokus skal være på aktører, temaer og konfliktlinjer i denne diskursen. En sentral del av prosjektet blir å identifisere ulike perspektiver knyttet til bruk av det nordnorske kystlandskapet til turismeformål, samt å finne fram til overordnede stemmer i diskursen.

Budsjettformål:

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet