Tilbake til søkeresultatene

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Kartlegging av molekylære årsaker til genetiske defekter og osteochondrose hos norsk landsvin

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

135212

Prosjektperiode:

2000 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Som følge av et stadig økende krav til effektivitet og strukturutvikling innen svineproduksjonen er det viktig å sette mer fokus på egenskaper relatert til helse- og dyreadferd i tillegg til de økonomisk viktige produksjonsegenskapene. Genetiske defekter og benlidelsen osteochondrose (OC) er egenskapsområder som både påfører næringen årlige kostnader i størrelsesorden 2-3 mill. kr, og som samtidig er av stor betydning for helse og trivsel i besetningene. Målsetningen er å kartlegge de molekylære årsaker t il genetiske defekter og OC hos norsk landsvin. Detaljerte statistiske styrkebetraktninger av forsøksopplegget viser at sannsynlighet for å avklare genetiske defekter er store. For OC er satsingen lagt opp som et forprosjekt, hvor en i første omgang samle r inn og vurderer feltdata. Prosjektet som helhet forventes å gi økt forståelse på flere egenskapsområder med innvirkning på dyrehelse. Dette åpner for produksjonssystemer som øker dyrenes velferd og reduserer stress. Dette vil styrke Norsvins avlsprofil og kunne bidra til styrket konkurranseevne for norsk svineavlsmateriale nasjonalt og internasjonalt.

Budsjettformål:

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet