Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogenlagring i metallhydrider

Tildelt: kr 3,5 mill.

En hovedutfordring når det gjelder hydrogen som energibærer er lagring og transport. Lagring av hydrogen i faste forbindelser er den mest aktuelle metoden, men foreløpig har en ikke funnet gode nok materialer. Mulige løsninger vil sannsynligvis fremkomme som resultat av omfattende forskning av høy kvalitet innen materialvitenskap og - teknologi. Spesielt viktig og utfordrende er det å finne materialer som både fra teknologisk og økonomisk side fremstår som reelle kandidater for utnyttelse. Fundamental ma terialforståelse er særlig viktig i arbeidet fremover mot et slikt mål. Samarbeidet vil gå inn på struktur og mikrostruktur i mer detalj, og styrke forståelsen av eksisterende materialer med potensiale for anvendelser, og vi vil bli langt bedre i stand ti l å forstå egenskapene, også til nye materialer, og bli istand til å foreslå forbedringer. Etter vår oppfatning bør den samlede grunnleggende aktiviteten i Norge innen hydrogenlagring omfatte forskning innen følgende områder: <h>1. Fundamental forståelse av struktur-egenskapsforhold knyttet til H-opptak/desorpsjon basert på eksperimentelt arbeid. <h>2. Studier av mikrostruktur (særlig viktig er nanomaterialer). <h>3. Teoretisk modellering/elektron båndstruktur beregninger for fundamental forståelse av hydrogen/desorpsjopn. Prosjektet vil sette fokus på område 1 og 2. Aktivitet innen tema 3 vil skje ved et samarbeid med Norsk Hydro, eventuelt med SINTEF Oslo og ved et dr.grads studium ved Universitetet i Oslo.

Aktivitet:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer