Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Carbon dynamics in forest soil

Tildelt: kr 14,1 mill.

I Kyotoprotokollen er økt lagring av CO2 i skog og skogprodukter foreslått som et viktig virkemiddel for å redusere det globale CO2-nivået. Skogøkosystemet fungerer kun som et karbonlager hvis nettoassimileringen av CO2 i vegetasjonen er større enn tapeta v CO2 fra jorda. Karbon som assimileres gjennom plantenes fotosyntese beveger seg via over- og underjordisk strøfall til jorda, hvor det nedbrytes i større eller mindre grad. Jordsmonnet er ikke bare vårt største terrestriske karbonlager, men har også den lengste lagringstiden av C. Forholdet mellom strøtilførsel og strønedbrytning bestemmer hvor vidt jordas karbonlager øker eller minsker. Flere faktorer påvirker forholdet mellom disse, enten direkte eller indirekte. De viktigste faktorer er temperatur , fuktighet, næringstilgang for vegetasjon og mikroorganismer, og strøkvalitet. For å kunne predikere hvor fort karbonet vil tilbakeføres til atmosfæren er det avgjørende å forstå de prosesser som styrer lagring og tap av C og CO2. Prosjektarbeidet legges til felt med ulik N tilførsel, samt i en alderskronosekvens med gran. Arbeidet inkluderer felt-og laboratoriestudier, og benytter seg av nye metoder for å bestemme sammenhengen mellom jordrespirasjon, mikrobiell respirasjon og kva liteten på det organisk e materialet.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet