Tilbake til søkeresultatene

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

A broad-scale approach to memory and cognition

Tildelt: kr 2,4 mill.

Studiet av høyere-ordens kognitive funksjoner er et meget aktivt forskningsfelt. Det er flere faktorer som bidrar til dette: Kognitiv psykologi har utvidet sitt fokus fra de klassiske laboratorieeksperimenter til å studere menneskelig kognisjon slik den f remtrer i dagliglivet, nevropsykologer studerer pasienter i den hensikt å belyse mer fundamentale teoretiske prinsipper for kognitiv informasjonsbehandling, og nevropsykologi og kognitiv nevrobiologi ("neuroscience") har ved hjelp av moderne teknikker for å studere hjerneaktivitet ("brain imaging") skissert et nytt bilde av kognitiv informasjonsbehandling. Vi vet nå at menneskelig kognisjon er organisert i henhold til et modulært prinsipp, det er ikke ett system som kontrollerer oppmerksomhet, eller hukom melsessystem eller visuell persepsjon, men mange parallelle og spesialiserte systemer. I prosjektet, som er organisert av Kognitiv forskningsgruppe ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, blir hukommelse og kognisjon studert i et slikt vidt pers pektiv. De eksperimentelle teknikker som anvendes inkluderer psykofysiske og kognitive eksperimenter, og studier av hjerneprosesser gjennom "event related potentials" (ERP) funksjonell magnet tomografi (fMRI). Spesifikke problemstillinger fokuserer på org aniseringen av hjerneavsnitt og systemer involvert i perseptuell diskriminasjon, oppmerksomhet og hukommelse, oppmerksomhet og hukommelse i lys av modeller for visuell informasjonsbehandling, mekanismer for innkoding, lagring og gjenhenting av informasjon i hukommelse, og på mental representasjon med referanse til samarbeide og interaksjon mellom visuelle, verbale og motoriske representasjoner.

Budsjettformål:

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet