Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Helhetlig styring og organisering av samferdselssektoren på regionalt nivå

Tildelt: kr 3,5 mill.

Programmet fokuserer på institusjonelle rammer som er vesentlig for å etablere en mer helhetlig samferdselspolitikk på regionalt nivå. Institusjonelle rammer omfatter analyser og drøfting av organisatoriske rammebetingelser som organisasjonsstruktur, etab lerte planleggingsprosedyrer og finansieringsordninger, organisasjonskultur og innarbeidede verdier i involverte organisasjoner. Dette blir sett i forhold til prosesser og oppgaver som må løses mellom transportetater i relasjon til flere kommuner i en fun ksjonell region, i relasjon til ett fylke eller i relasjon til regioner som omfatter flere fylker. Programmet deles inn i fire tematiske innsatsområder: 1. Studier av endringer i og utvikling av transportetatenes organisering. 2. Kartlegging av s tyrings- og policyverktøy for samferdselspolitikk på ulike regionale nivå. 3. Innhenting av relevante internasjonale erfaringer med styring av samferdselspolitikken på regionalt nivå. 4. Drøfte institusjonsutvikling for en regional samferdselspoli tikk i lys av utvikling og trender og bruk av forklarende normativ teori. Programmet tar sikte på å etablere ny kunnskap og gjennomføre kompetanseoppbygging på problemstillinger som ligger i skjæringsflaten mellom samfunnsvitenskap og planleggingsfag.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet