Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Lokalforvaltning i utviklingsland

Tildelt: kr 3,0 mill.

Det strategiske instituttprogrammet innen feltet lokalforvaltning i utviklingsland vil inneholde flere ulike komponenter. Enkeltprosjektene er valgt med tanke på å videreutvikle faglig kompetanse gjennom en vekselvirkning mellom fagfelt, og for å stimuler e til komparativ forskning. I tillegg ønsker Agderforskning å stimulere og finansiere internasjonal publisering og deltakelse i internasjonale konferanser og prosjekter innen feltet. Agderforskning vil utvikle og delta i større utviklingsprosjekter som si krer grunnlaget for empirisk basert teoriutvikling om lokalforvaltningen i utviklingsland. Programmet legger stor vekt på å stimulere til nye doktorgradsarbeider innen feltet. Nettverksbygging er et nødvendig satsingsområde med hovedfokus på enkelte sent rale norske samarbeidsland. De forskjellige komponentene henger nært sammen. Teoriutvikling er basis for den vitenskapelige produksjonen. Publisering og eksponering i nasjonale og internasjonale miljøer er en forutsetning for å skape et nasjonalt og inte rnasjonalt anerkjent fagmiljø.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet