Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnefordelingssaker, foreldreskap og barns beste

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

137087

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I prosjektet skal temaet barn og foreldre drøftes med utganspunkt i høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser på 90-tallet om barnefordeling. Det utgis ingen offentlig statistikk på området og en vet lite om rettspraksis og grunnlaget for avgjørelser om b arnefordeling på 90-tallet. Tidligere undersøkelser av slike saker fra 70- og 80-tallet gir mulighet til sammenlikning av rettspraksis over tid. Har det skjedd noen vesentlige endringer i hvilke argumenter som tillegges vekt i domstolsavgjørelsene? Et sær preg ved barnefordelingssakene er at det viktigste kriteriet som legges til grunn - barnets beste - i hovedsak er et skjønnsspørsmål. Dermed er disse sakene i større grad enn mange andre rettsavgjørelser egnet til å belyse forholdet mellom holdningsendrin ger i samfunnet og rettspraksis. Relevante perspektiver for analyse og drøfting av materialet er hvorledes forståelser av kjønn i tilknytning til foreldreskap uttrykkes i en kontekst der kjønnsnøytralitet skal legges til grunn i vurderingen av barns best e. Videre er omsorgsspørsmålet sentralt for vurdering av barns beste. Hvorledes retten definerer omsorg ut fra vektlegging av momenter i saken, kan gi utgangspunkt for en utvidet drøfting av "omsorg" knyttet til teoriutvikling på feltet. Med det konfliktn ivået en nå ser ved barnefordeling, er det også av interesse å stille spørsmål ved hva kampen om barna handler om og hva dette kan fortelle oss om foreldre og barn ved inngangen til et nytt årtusen.

Aktivitet:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet