Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

"Mye på spill" Tenåringers liv og læring i den videregående skole. (Hovedprosjekt: Kultur-estetisk praksis og velferd)

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektet tar utgangspunkt i et pilotprosjekt om elevstøttemetodikk i den videregående skolen. Metoden anvender dramatiske prosesser til å belyse forhold som tenåringen mener å være påvirket av i sin læringskontekst, med sikte på å styrke elevens læring og velferd i skolen. I forskningsprosjektet inngår en tverrfaglig kunnskap fra et kunstvitenskapelig utgangspunkt; kunnskap om den estetiske praksis i skolekonteksten, en sosiologisk kunnskap om de unge og skolen, samt en pedagogisk kunnskap om metodens betydning for eleven. Prosjektet iscenesetter og bearbeider tenåringens livsverden som meningsskapende reproduksjon av erfaringer. Spillpraksis konkretiserer, speiler, symboliserer og formidler utvalgte tema, og søker å "reparere" brudd i forbindelser me llom de unges ulike arenaer. Hensikten er gjenoppretting av den interessestyrte motivasjon. Forskningen inngår i en tradisjon av svensk ungdomssosiologisk/estetisk forskning (rockemusikk), men er ny for området drama/teater. Forskningen bygger videre på e n utbredt norsk sosiologisk nettverk- og systemteori, men vil som humanistisk velferdsforskning undersøke om den estetiske praksis kan være et kvalitativt redskap for å synliggjøre den unges opplevde velferd i skolen og på andre samfunnsarenaer, samt forb indelsen mellom disse. Arbeidet vil gi kvalitative data til en analyse av skolen som marginaliserende/integrerende organisasjon etter Reform l994, sett gjennom blikket til en stor gruppe tenåringer med symptomer på skoletretthet og mistrivsel.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet